Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır.

1- Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen/posta ile başvurmaları gerekmektedir.

2- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (İlgili kadrolara başvuran adayların Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’ni sağlayıp-sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmez.)

3- Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesinde (https://personeldb.kayseri.edu.tr/EditorUpload/ Files/fa4b0998-06bb-4780-bd6c- ee628b955cb7.pdf) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasında Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır.

4- Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

5- İlan hakkında Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 432 38 38-10606/10614 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.

6- Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak atamalar iptal edilecektir.

7- Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

8- Profesörler; Doçent kadrosuna, Doçentler de Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna müracaat edemezler.

9- İlanın açıklama kısmında istenilen mezuniyet alanlarına eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen diğer bölüm ve programlardan da başvuru yapılabilir.

– Mezuniyet belgelerinde barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.

– Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosunu eklemeleri gerekmektedir.

– İlanla ilgili detaylı bilgiler Üniversitemiz web sayfasında duyurular kısmında ilan edilmektedir.

NOT: Rektörlüğümüzce gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında ilanda değişiklik veya ilan iptali yapılabilir.

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU İÇİN

– 2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

– Adayların; dilekçe, özgeçmiş ve bilimsel yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğrafı ve Hizmet Belgesini (Herhangi bir Kamu Kurumunda Çalışan/Daha Önce Hizmeti Olanlar için), Çalışmalarını kapsayan yayın dosyası haricinde Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

– Adayların başvuru esnasında başvuru dosyası haricinde özgeçmiş ve yayınlarım kapsayan beş takım dosyayı (1 Fiziksel+ 4 Flash Bellek) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

– Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar için ÜAK tarafından oluşturulacak jürilerce yapılan sözlü sınavından başarılı olmak. (Doçentlik sözlü sınavına girmeyenler veya doçentlik sözlü sınavından başarısız olanlar için).

DR. ÖĞR. ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU İÇİN

– 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve bilimsel yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın fotokopisi, 2 adet fotoğrafı ve hizmet belgesini (Herhangi bir Kamu Kurumunda Çalışan/Daha Önce Hizmeti Olanlar için), Çalışmalarını kapsayan yayın dosyası haricinde Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

– Adayların başvuru yaptıktan sonra, son başvuru tarihinden önce olmak kaydıyla başvuru dosyası haricinde özgeçmiş ve yayınlarını kapsayan beş takım dosyayı (1 Fiziksel+ 4 Flash Bellek) ilan verilen birime (Fakülte/Yüksekokul/MYO) teslim etmeleri gerekmektedir.

Not:

– 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanunu ve 09/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara ilişkin Usul ve Esaslar” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanları alınacaktır.

A- GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

– ALES’ten en az 70, puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

– Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ ten en az 70 puan almış olmak. (Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda; adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/ program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden, özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanların öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türünden, açıköğretim programlarından mezun olanların, araştırma görevlisi hariç öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında; mezun oldukları programın örgün eğitimle öğrenci aldığı alandaki ALES puan türünden veya ilan edilen bölüm/ ana bilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında alan türü değişen lisans programlarından mezun olanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünü veya mezun olanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünü veya mezun oldukları programın ilan tarihinde öğrenci aldığı alandaki ALES puan türünden)

2- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında yer alan eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

– Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

– Transkriptte 4’lük ve 100’lük not sistemi veya 5’lik ve 100’lük not sisteminin birlikte olması halinde; 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında yer alan eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

3- Tecrübe şartı istenen ilanlar için; adayların başvuru evraklarına ilanda istenilen alanda çalıştığını belgelemesi gerekir. (Tecrübe süresinde lisans mezuniyetinden sonraki süreler esas alınacaktır. Alanında tecrübe istenen kadrolarda lisansüstü eğitim süresi tecrübeden sayılacaktır))

4- İlanda belirtilen özel şartları taşımak.

5- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Yönetmelik için https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=28947&MevzuatTur=7 &MevzuatTertip=5

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni ile birlikte duyurular kısmında yer almaktadır)

2- Özgeçmiş ve varsa yayın listesi

3- Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

4-İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, YL, Doktora Öğrenim Durum Belgesi/ Mezuniyet Belgesi (Arş. Gör. kadrosuna müracaat edenler için öğrenci belgesi)

5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi

6- ALES Belgesi

7- Yabancı Dil Belgesi

8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

9- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)

10- Tecıube Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin)

11- Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

12- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin)

Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının elektronik imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. Başvuruda bulunan adaylar yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Adaylar başvurularını “Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) içerisinde yer alan REKTÖRLÜK EVRAK KAYIT BİRİMİNE (Yazı İşleri) dosya içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapabilirler. Başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup; başvuru evraklarının eksiksiz olması gerekmektedir.(ilanda istenen tüm şartların belgelendirilmesi önem arz etmektedir.) Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR.

e-Devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir.

ÖNEMLİ NOT:

1- İlan takviminde olası yapılacak değişiklikler, Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecektir. (Bu konuda Üniversitemiz web sayfasında yapılacak olan tüm duyurular adaylara tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

2- Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

4- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans ve doktora eğitimi öğrencisi olmanın yanı sıra sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şartı aranır.

– Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılacak olup, öncelikli alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına atanacak adayların işlemlerinde “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar” dikkate alınacaktır.

– Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi kadrosu için, ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için giriş sınavı SÖZLÜ olarak yapılacaktır. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında puan alanlar, nihai değerlendirme aşamasına geçemezler.

– Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen kadrolara müracaat edemezler. Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 07/03/2017 tarihli toplantısında alınan Karar gereğince; 06/02/2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran, ancak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrenciler ile Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20/04/2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin, 2016-2017 Güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

– Araştırma görevlisi kadrosunu kazanan adayların yasal öğrenim süresi içerisinde mezun olma durumu hariç ilanda belirtilen lisansüstü eğitim alanında kayıt sildirmeleri veya tezli yüksek lisans mezunu olduktan sonra doktorada başka bir alana kayıt yaptırmaları halinde atamaları yapılmaz. Araştırma görevlisi kadrosuna yasal sebepler hariç olmak üzere (askerlik, doğum, hastalık vb.) lisansüstü eğitim kayıtlarını dondurmuş şekilde müracaat eden adayların başvuruları dikkate alınmaz.

– Öğrenci belgesinde lisansüstü eğitim yaptığı anabilim/bilim dalına ilişkin bilgi olmayan adayların, ilgili anabilim/bilim dalında lisansüstü eğitim yaptıklarını resmi yazı ile belgelendirmeleri halinde müracaatları kabul edilecektir.

Başvuru Adresi: Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü 15 Temmuz Yerleşkesi Rektörlük Binası Rektörlük Evrak Kayıt Birimi Talas/KAYSERİ

Tel: 0352 432 38 38

NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu