Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda isimleri belirtilen birimlerine 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 30.12.2021

Son Başvuru Tarihi : 13.01.2022

Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi : 27.01.2022

Giriş Sınavı Tarihi : 03.02.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 10.02.2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.kocaeli.edu.tr

GENEL ŞARTLAR

1) a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

3) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR (İlgili Yönetmelik Madde 7):

1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET

1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, ilgili yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Adaylar başvuru için http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1a.pdf adresine girip alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen müracaat adresine şahsen teslim edecek veya posta yolu ile göndereceklerdir.

Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen başvuru adresine ulaşmış olması gerekmektedir. Adayların evrakları son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmadığı takdirde ve eksik belgeli müracaat başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Son başvuru tarihinin onbeşinci günü hafta sonu veya resmi tatil gününe rast gelmesi halinde takip eden günün iş günü mesai bitimi son gün olarak değerlendirilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Müracaat formu (2 Adet)

2) Özgeçmiş (1 Adet)

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 Adet)

4) Lisans/Lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (1 Adet) (ilana göre lisans ve /veya tezli yüksek lisans fotokopileri)

5) Resmi transkript belgesi fotokopisi (1 Adet) (Lisans eğitimi ile ilgili)

6) Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)

7) Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (1 Adet) (e-Devlet üzerinden alınan belge)

8) ALES Belgesi (1 Adet) (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıl geçerlidir.)

9) Hizmet Belgesi (1 Adet)(Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

10) Yabancı Dil Sonuç Belgesi (1 Adet) (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili)

11) Tecrübe belgeleri (ilana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)

12) İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

13) Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

AÇIKLAMA

1) ALES Puan Türü Hesaplamasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.05.2019 tarihli ve 39336 sayılı yazısında belirtilen koşullar dikkate alınacaktır.

2) Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Mezuniyet ve öğrenci belgelerinde e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

4) Üniversitemiz internet adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

6) Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

7) istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

8) İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Başvuru Yeri ve Adresi

Adaylar başvurularını Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Kabaoğlu Mah. Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı Rektörlük Personel Daire Başkanlığı No: 515 A 41001 İZMİT//KOCAELİ adresine yapacaklardır.

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar’a göre öğretim elemanı alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 30.12.2021

Son Başvuru Tarihi : 13.01.2022

Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi : 03.02.2022

Giriş Sınavı Tarihi : 10.02.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 23.02.2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.kocaeli.edu.tr

GENEL ŞARTLAR (İlgili Yönetmelik Madde 6)

1- Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2- “Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler” hükmü gereği Üniversitemiz 23.12.2021 tarih ve 2021/13 nolu toplantısında alınan senato kararı gereği yabancı dil puanı en az 65 puan olarak belirlemiştir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

ÖZEL ŞARTLAR (İlgili Yönetmelik Madde 7):

1- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

MUAFİYET (ilgili Yönetmelik Madde 14)

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

ÖNCELİKLİ ALANLARDAKİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA ATAMALAR (İlgili Yönetmelik Madde 15)

1- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmisi kadar ilave atama izni, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurulularına tahsis edilebilir. Bu kapsamda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü giriş sınavı jürisi en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında puan alanlar, nihai değerlendirme aşamasına geçemezler. Bu Yönetmelik uyarınca yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

– Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, adaylar başvurularını https://arsgorbasvuru.kocaeli.edu.tr/ adresinden çevrimiçi (online) yaparak aşağıda listelenen belgelerini başvurularına ekledikten sonra son başvuru günü saat 23:59’a kadar yapabileceklerdir.

Çevrimiçi (online) başvuru haricinde Üniversitemize ya da birimlere posta yoluyla gönderilen müracaat evrakları dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- 1 Adet başvuru formu doldurarak imzalı şekilde çevrimiçi (online) başvuru sistemine yüklenecektir. (Başvuru formu gerekli bilgiler girildikten sonra sistem tarafından oluşturulacaktır.)

2- Özgeçmiş,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- Lisans/lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi,

5- Lisans eğitimi ile ilgili resmi transkript belgesi fotokopisi (Diploma supplement kabul edilmeyecektir.)

6- Yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi fotokopisi (İlanda belirtilen özel şarta göre)

7- 1 Adet fotoğraf,

8- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

9- ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıl geçerlidir.)

10- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

11- Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili.)

AÇIKLAMA

– Araştırma Görevlisi kadrosuna veya Öncelikli alanlar kapsamındaki Araştırma Görevlisi kadrosuna atamalar, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

– Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

– ALES muafiyet talebi olan adaylar sistem üzerinden ALES belgesi yerine muafiyet dilekçelerini yüklemeleri gerekmektedir.

– 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca “Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanıdır. (Ek cümle:15/4/2020-7243/4 md.) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.”

– Sisteme yapılan eksik ya da hatalı başvurular geçersiz sayılacaktır.

– Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Mezuniyet ve öğrenci belgelerinde e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

– Adaylar sonuçları sistem üzerinden görebilecek olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

– Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

– İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

NOT:

– Adaylar başvuru kaydını tamamladıktan sonra başvuru numarası ile online (çevrimiçi) sistem üzerinden başvuru süresi bitimine kadar başvurularını takip edebilirler.

– Başvuru sırasında oluşabilecek teknik sorunlar için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.  

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu