Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ÖĞRETİM ELEMANI İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:

1-Adayın başvuracağı Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Yüksekokulu’nu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçe (Dilekçe örneğimiz http://pdb.gantep.edu.tradresinde yer almaktadır.

2-Özgeçmiş

3-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösteren belge

4-Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgesi (Yurtdışından alınan diplomaların ise denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. E-Devlet ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet ve Öğrenci Belgeleri / Noter Onaylı veya Resmi Kurum Onaylı Mezuniyet Belgeleri de kabul edilecektir.)

5-İlanda belirtilen Mezuniyet şartına ilişkin Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrenci belgesi ve transkript belgelerinin onaylı örnekleri,

6-ALES Belgesi, Yabancı Dil Belgesi (Yabancı Dil şartı olan birimlere başvuran adaylardan)

7-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

8-Fotoğraf (2 adet)

9-Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

10-Adli Sicil Kaydı

Önemli Notlar:

a)Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeden Üniversitemiz sorumlu değildir.

b)Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

c)Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.

d) Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir. e)İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.

f)Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

g)Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SIINAV TARİHLERİ VE BAŞVURU YERİ

Duyuru Başlama Tarihi : 30.12.2021

Son Başvuru Tarihi : 13.01.2022

Ön Değerlendirme Yayım Tarihi : 18.01.2022

Sınav Giriş Tarihi : 21.01.2022

Sonuç Açıklama Yayım Tarihi : 25.01.2022

Kabul Edilecek Başvuru Şekli Başvuru Adresi

:Şahsen veya Posta ile

:Kadro ilanının yapıldığı ilgili birimlere yapılacaktır.

Sonuçların açıklanacağı İnternet Adresi: www.gantep.edu.tr

Not. Ayrıca ilanımıza Gaziantep Üniversitesi web sayfasından ulaşıla bilinmektedir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İlan edilen kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.gantep.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine” uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

* Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirten dilekçelerine ekleyecekleri, Doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarının 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 7 (yedi) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

*Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve Doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunacaklardır. Doçentlik kadrolarına başvuranlardan, Doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri Doçent kadroları için, Üniversitemizin talebi doğrultusunda, Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

*Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu, yabancı dil belgesi, öğrenim belgelerinin onaylı sureti, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime başvuruda bulunacaklardır.

Üniversitemizin Senato Kararı gereğince “Üniversitemize Doktor Öğretim Üyeliğine atanmak için başvuran adayların, ders verme yeteneklerini ölçmek amacıyla Üniversitemiz Rektörlüğünce oluşturulacak jüri tarafından, ilgili programa ilişkin eğitim dilinde 20 dakikalık ders verebilme sınavına katılmaları zorunludur.”

Yükseköğretim Kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik uyarınca yabancı dille eğitim verilen fakültelere ilan edilen öğretim üyelerinin; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 100 tam puan üzerinden asgari 85 puanla başarılı olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların dosyaları Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde” yer alan ve Rektörlüğümüzce kurulan Akademik Başvuru İnceleme Komisyonu (ABİK) tarafından değerlendirilecektir. Adaylar, ilana çıkılan kadrolardan yalnızca birine başvurabilecekler ve ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

*** Tüm başvurular şahsen kabul edilecektir.

İlanımızın başvuru süresi Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. gazi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu