Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

Üniversitemize, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitemizin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

ÖZEL ŞARTLAR:

1- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır..

2- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

İSTENEN BELGELER :

1- Adayın başvuracağı Meslek Yüksekokulunu kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçesi, (Akademik Kadro Başvuru Formu)

2- Özgeçmiş,

3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (Başvuru tarihleri içerisinde E-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir.) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

4- Lisans Transkripti

5- Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı

6- T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

7- Son altı ay içinde içerisinde çekilmiş 1(bir) adet vesikalık fotoğraf

8.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,

(Meslek Yüksekokulu kadrolarında yabancı dil şartı bulunmadığından zorunlu belge değildir.)

9- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.

ÖNEMLİ NOTLAR :

1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belge lendirilmelidir.

4- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.

5- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.

6- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

8- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

9- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

10- Başvuracak Adayların Başvuru Formunda bulunan İlan Numarasını mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.

MUAFİYET :

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

Üniversitemize, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitemizin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür.

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi” hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde Özgeçmişini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi ve Fotoğraf (2 adet), Adli Sicil Belgesi, varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgelerini ( kurum içinden başvuranlar hariç) ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 1 adet basılı olmak üzere, 4 takım dijital (USB/DVD) dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde Özgeçmişini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlik Belgesi, T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Adli Sicil Belgesi, varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgelerini ( kurum içinden başvuranlar hariç) ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 1 adet basılı olmak üzere, 4 takım dijital (USB/DVD) dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1-Başvuracak adayların “Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesinde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmekte olup, (http://www.bitliseren.edu.tr/) adresinden Üniversitemiz/Mevzuatlar/Yönergeler kısmından başvuracakları unvana ait formları eksiksiz doldurup, her sayfası imzalı olacak şekilde başvuru dosyasına eklemeleri zorunludur.

2-Yurtdışından alınan diplomaların ve unvanların Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

3-Başvuracak adayların başvuru formunda bulunan ilan numarasını mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.

4-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

5-Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

6-Teslim edilecek belgelerden E-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belgeler kabul edilecek olup E-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu