Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Tarsus Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesi ile Ek 38. Maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır. İlan edilen kadrolara ilişkin detaylar, istenen belgeler, sınav takvimi, başvuru şekliyle ilgili bilgiler ve genel açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

2- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans veya doktora eğitimi öğrencisi olmak gerekir. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir (doğum tarihi 01.01.1986 ve daha sonra olanlar).

3- Araştırma Görevlisi işlemleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülecek ve 2547 sayılı Kanunun 50. maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında atama yapılacaktır.

4- Öncelikli alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır.

5- Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar’ın, Lisansüstü Eğitim başlıklı 5. Maddesinde “(1) Öncelikli alanlardaki kadrolara atanan araştırma görevlilerine, Yükseköğretim Yürütme Kurulunca belirlenen üniversitelerin lisansüstü eğitim programlarında lisansüstü eğitim yaptırılması esastır. (2) Lisansüstü eğitim için yerleştirmeye ilişkin hususlar Güz ve Bahar dönemlerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilan edilir.” hükümleri uyarınca, Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır.

6- Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 07/03/2017 tarihli toplantısında alınan Karar gereğince;

– 06/02/2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran, ancak 2016-2017 Güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrenciler ile,

– Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20/04/2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin, 2016-2017 Güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

MÜRACAAT EDECEK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER (Ön Değerlendirme):

1) Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasında duyurular alanında yer almaktadır)

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3) Özgeçmiş,

4) Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya e-Devlet Kapısı üzerinden alınan mezuniyet belgesi (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, doktora için Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge),

5) Lisans Transkript Belgesinin onaylı sureti veya e-Devlet Kapısı üzerinden alınan transkript belgesi (Lisans mezuniyet puanının hesaplanmasında YÖK’ün yayınlamış olduğu 4’lük ve 5’lik sistemin 100’lük Sistemde Eşdeğerliliği tabloları dikkate alınacaktır),

6) Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesinin onaylı sureti (ıslak imzalı ve mühürlü) veya e-Devlet Kapısı üzerinden alınan öğrenci belgesi [Yüksek Lisans Öğrenci Belgelerinde tezli ifadesi mutlaka yer almalıdır. Öğrenci belgelerinde “tezli” ifadesi yer almıyorsa kayıtlı olunan enstitüden tezli yüksek lisans yapıldığına dair bir belge alınmalıdır. Öğrenci belgeleri güncel (son 1 ay içerisinde alınmış) olmalıdır.]

7) Merkezi Sınav (ALES) Belgesi [Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran aday için, ilan edilen bölüm/anabilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır. Sonuç belgesi sonuç açıklama tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.]

8) Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır.)

9) 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

NOT:

1) Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilan metninde belirtilen başvuru yerlerine / adreslerine yapılacaktır. İlan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Eksik belgeli başvurular ile posta yoluyla yapılan başvurularda 03.01.2022 tarihi mesai bitiminden sonra Üniversitemize ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

2) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan adayların sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

3) Adayların; e-Devlet Kapısı üzerinden almış oldukları mezuniyet belgeleri, öğrenci belgesi, yabancı dil belgesi, lisans transkript belgesi ve ALES belgesinin karekodlu ve “Kontrol Kodu/Doğrulama Kodu” olması durumunda kabul edilecektir. e-Devlet Kapısı haricinde alınmış mezuniyet, öğrenci ve lisans transkript belgelerinin onaylı (ıslak imzalı ve mühürlü) olması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin ibraz edilmesi zorunludur. (Aslı veya onaylı sureti) (Onaysız belge ve fotokopi kabul edilmeyecektir.)

4) ÖSYM ve YÖKDİL Yabancı Dil Sınavı Sonuç belgelerinde “Kontrol Kodu/Doğrulama Kodu” yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır. ÖSYM ve YÖKDİL dışındaki yabancı dil belgelerinin aslı veya noter onaylı örneği olmalıdır. ÖSYM ve YÖKDİL sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süresinde sınırlama yoktur. Diğer eşdeğer kabul edilen sınavlar, başvuru tarihini gösteren belge ile birlikte sunulması kaydıyla, sınav sonuç belgesinin üzerinde belirtilen geçerlilik süresince geçerlidir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu