Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

ilan Tarihi : 08.12.2021

Son Başvuru Tarihi : 23.12.2021

Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadroları için Gerekli Belgeler

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, adli sicil kaydı belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora, (e-Devlet çıktıları kabul edilir.) yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyadaki tüm bilgilere yer vermek şartıyla, dosyanın 1 (bir) nüshasını Fiziksel olarak, 3 (üç) nüshasını da jüri üyelerine gönderilmek üzere elektronik ortamda (USB Bellek) ortamında 4 nüsha olarak ilgili birimlere şahsen veya kargo ve posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

USB Bellek İçerikleri:

– Dilekçenin imzalanıp taratılmış hali.

– Özgeçmiş ve Eserler Listesi

– Munzur Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri.

– Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.

– Diplomaların Taratılmış Hali (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Diplomaları ile Doçentlik Belgesi)

– Bilimsel Çalışmalar.

– ilan Metni.

Notlar:

1- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve belirlenen süre içerisinde başvurusunu yapmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2- Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.

4- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.

5- Atamaya hak kazanmış adaylardan istenilecek olan diplomaların (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgesi) aslı veya noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

Başvuru Adresi ve İletişim

Munzur Üniversitesi Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ

Tel: 0428 213 17 94

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öncelikli Alan kapsamında Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar:

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

Müracaat Edecek Adaylardan İstenen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi,

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Lisans ve Yüksek Lisans Diplomalarının onaylı suretleri (e-Devlet çıktıları kabul edilir.)

5. Doktora ve Yüksek Lisans öğrenci belgesi,

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi,

7. Lisans Transkripti (onaylı) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)

8. Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl),

9. 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

10. YDS veya YÖKDİL puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduklarını gösteren belge,

11. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

12. İlan şartında belirtilen bölümler için alanında çalışmış olduğuna dair belge,

NOT:

1. Başvuru şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılacaktır.

2. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır

3. İnternet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan adayların atamaları iptal edilecektir.

5. Ön değerlendirme sonuçları ile sınav giriş yeri ve saatine ilişkin bilgiler, atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz internet ana sayfasında duyurulacak olup, İnternet adresimizde yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

8. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

9. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

10. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

11. e-Devlet Kapısı(www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu