Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre araştırma görevlisi alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 31.12.2021

Son Başvuru Tarihi : 14.01.2022

Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi : 10.02.2022

Giriş Sınavı Tarihi : 17.02.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 24.02.2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.kocaeli.edu.tr

GENEL ŞARTLAR (İlgili Yönetmelik Madde 6)

1- Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2- “Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler” hükmü gereği Üniversitemiz 23.12.2021 tarih ve 2021/13 nolu toplantısında alınan senato kararı gereği yabancı dil puanı en az 65 puan olarak belirlemiştir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

ÖZEL ŞARTLAR (İlgili Yönetmelik Madde 7)

1- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

MUAFİYET (ilgili Yönetmelik Madde 14)

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

– Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, adaylar başvurularını https://arsgorbasvuru2.kocaeli.edu.tr/ adresinden çevrimiçi (online) yaparak aşağıda listelenen belgelerini başvurularına ekledikten sonra son başvuru günü saat 23:59’a kadar yapabileceklerdir. Çevrimiçi (online) başvuru haricinde Üniversitemize ya da birimlere posta yoluyla gönderilen müracaat evrakları dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- 1 Adet başvuru formu doldurarak imzalı şekilde çevrimiçi (online) başvuru sistemine yüklenecektir. (Başvuru formu gerekli bilgiler girildikten sonra sistem tarafından oluşturulacaktır.)

2- Özgeçmiş,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- Lisans/lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi,

5- Lisans eğitimi ile ilgili resmi transkript belgesi fotokopisi (Diploma supplement kabul edilmeyecektir.)

6- Yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi fotokopisi (İlanda belirtilen özel şarta göre)

7- 1 Adet fotoğraf,

8- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

9- ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıl geçerlidir.)

10- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

11-Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili.)

AÇIKLAMA

– Araştırma Görevlisi kadrosuna atamalar, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

– Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

– ALES muafiyet talebi olan adaylar sistem üzerinden ALES belgesi yerine muafiyet dilekçelerini yüklemeleri gerekmektedir.

– 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca “Araştırma görevlileri, yükseköğretim kuramlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanıdır. (Ek cümle: 15/4/2020-7243/4 md.) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.”

– Sisteme yapılan eksik ya da hatalı başvurular geçersiz sayılacaktır.

– Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Mezuniyet ve öğrenci belgelerinde e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

– Adaylar sonuçları sistem üzerinden görebilecek olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

– Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

– İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

NOT:

– Adaylar başvuru kaydını tamamladıktan sonra başvuru numarası ile online (çevrimiçi) sistem üzerinden başvuru süresi bitimine kadar

başvurularını takip edebilirler.

– Başvuru sırasında oluşabilecek teknik sorunlar için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu