Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin belirtilen bölümünde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumlan Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz. Başvuru için gerekli belgelere üniversitemiz web sitesinden (www.kapadokya.edu.tr) ulaşılabilir.

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;

1. Başvuru formu.

2. YÖK formatında özgeçmiş.

3. Yayın listesi.

4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.

5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.

6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).

7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.

8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.

837/1/1-1

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrosu için gerekli belgeler;

1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)

2. Başvuru formu,

3. ALES sonuç belgesi,

4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı,

5. Dil puanı şartı olan bölümlerde, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

7. Özgeçmiş,

8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir),

10. Lisans not dökümü (onaylı belge),

11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf,

12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir)

13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge (tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.),

14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir. Arşiv kayıtlı olmayan belgelerde başvuru kabul edilmeyecektir.)

Sınav Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi : 24.01.2022
Son Başvuru Tarihi : 07.02.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 08.02.2022
Sınav Tarihi : 09.02.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 10.02.2022
Posta Adresi : Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa- Ürgüp/Nevşehir 50420

NOT:

• e-Devlet üzerinden temin edilemeyen mezuniyet belgeleri, transkript ve askerlik
belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylı suretleri ve yabancı ülkelerden alınmış
diplomaların Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği olması
gerekmektedir.

• Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde
atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş
sayılır.

• Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları üniversitemiz web sitesinde
(www.kapadokya.edu.tr) yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.

• Sınavlar Mustafapaşa Yerleşkesinde yapılacaktır.

• Adaylar tek bir kadro ilanına başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuran
adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır (Birden fazla kadro ilanı olması
durumunda)

• Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar belirtilen adrese ulaşması
gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvurular Mustafapaşa
yerleşkesine yapılacaktır.

İletişim: [email protected]

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu