Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alacak

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Öğretim Elemanı İlanı

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

A)GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3-Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir: -Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. – Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

– Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

– Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

– Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

4-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

5-Devlet Yükseköğretim Kuramlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı kanunun ek-38 maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılır.

6-14/03/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, bu Yönetmeliğin 7’nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.

B) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1-Başvurulan unvan, birim, bölüm, anabilim dalı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksizsiz şekilde doldurulduğu Başvur u formu Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir. (http://www.gibtu.edu.tr)

2-Özgeçmiş

3-ALES Belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı )

4-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı )

5-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti veya karekodlu e-devlet çıktısı)

6-Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti veya karekodlu e -devlet çıktısı ) 7-Lisansüstü (İlana göre yüksek lisans ve/veya doktora) Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan karekodlu başvuru tarihi itibarıyla alınmış öğrenci belgeleri ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici öğrenci belgeleri, mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olmalıdır.) 8-Nüfus Cüzdan fotokopisi 9-1 (bir) adet vesikalık fotoğraf

10-İlan özel şartına bağlı olarak tecrübe belgesi isteniyorsa (Çalışılan işyerinden alınan, çalışılan alanı ve tarihleri gösterir belgeye Sosyal Güvenlik Kuramlarından alınacak belgenin de eklenmesi gerekmektedir.)

ÖNEMLİ NOTLAR

Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak ilandaki ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

Onaylı istenen belgelerin, Noterden, e- devletten alınmış barkotlu çıktı veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. İdare uygun gördüğü takdirde ilan sürecinin her aşamasında iptal veya düzeltme yapılabilir.

Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Öğretim Üyesi İlanı

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve atanma kriterleri yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

1-Doçent kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, doçentlik belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takımı elektronik ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 5 takım dosya ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, doktora belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takımı elektronik ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 5 takım dosya ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

4. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

5. İdare gerekli gördüğü takdirde “İlanın” her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Başvuru Yeri :

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve posta ile yapılan başvurular zamanında gelmediği takdirde dikkate alınmayacaktır.)

NOT: Başvuru Formu Üniversitemiz Web sayfasından alınacaktır. (http://www.gibtu.edu.tr)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu