Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesine göre öğretim elemanı alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Meslek yüksekokullarının Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurularda adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

4- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde, bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak Öğretim Görevlisi atamaları ile 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde, yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek Öğretim Görevlisi atamalarında en az bir dilde, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Ancak meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

İSTENEN BELGELER VE ÖNEMLİ NOTLAR

Başvuruda İstenen Belgeler:

1- Adayın başvuracağı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunu kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten ıslak imzalı dilekçesi,(www.ardahan.edu.tr.adresinden ulaşabilirsiniz)

2- Özgeçmiş,

3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin e-Devlet çıktısı, (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.)

5- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkriptinin fotokopileri,

6- ALES Belgesi,

7- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, (KPDS, ÜDS veya muadili)

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

9- Fotoğraf (1 adet),

10- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi. (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

ÖNEMLİ NOTLAR

1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK hizmet dökümü; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/ şirket/firmadan alınan onaylı hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.

4- Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

5- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikaların da gönderilmesi gerekmektedir.

6- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

8- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

MUAFİYET

1-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi : İlanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihtir.

Başvuru Değerlendirme ve Sınav Takvimi : Son başvuru tarihi, ön değerlendirme tarihi, sınav giriş tarihi ve sonuç açıklama tarihi

Üniversitemizin www.ardahan.edu.tr. adresinden duyurulacaktır.

Başvuru Yeri ve Şekli : Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Başvuru Adresi : Ardahan

Üniversitesi Yenisey Kampüsü Çamlıçatak Mevkii ARDAHAN Telefon: 0478 211 7519

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.

PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm, anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri ( lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik ve uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) ve yurt dışında alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 1 fiziksel ve 6 dijital (Flash Bellek) dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet fotoğraf, askerlik belgesi, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik ve uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi), yurt dışından alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 fiziksel ve 4 dijital ( Flash Bellek) dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, iki adet fotoğraf, askerlik belgesi, yabancı dil belgesi, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik belgesi) ve yurt dışında alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 fiziksel ve 4 dijital (Flash Bellek) dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi vermeleri gerekmektedir.

Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmaz.

Tel :0478 211 75 19

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu