Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1- Öğretim Üyesi İlanı Hakkında:

Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://ilan.aybu.edu.tradresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. ilan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

2- Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvurularda İstenilenler:

a) Dilekçe (https://ilan.aybu.edu.tr/ adresindeki ilgili unvana ait dilekçe indirilip, bilgisayar ortamında doldurulup, ıslak imza ile imzalanacak, taratılarak tekrar sisteme yüklenecektir.)

b) Özgeçmiş (YÖK Formatında)

c) Bilimsel Çalışma ve Yayınları

d) Diploma (Lisans ve Lisansüstü diplomalarının aslı veya geçici mezuniyet belgeleri – Eklenen belgelerin Noter veya ilgili kurumdan onaylı olması gerekmektedir. Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.)

e) Yabancı Dil Belgesi (Noter veya ilgili kurumdan onaylı)

f) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge)

g) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı)

h) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar onaylı belge ekleyecek)

i) Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

j) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı) veya Örneği

k) Diğer Belgeler (Eğer ilan açıklamasında deneyim ve belge vb. özel şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeleri)

3- Önemli Notlar:

a) Yukarıdaki istenilen belgelerin https://ilan.aybu.edu.tradresine yüklenmesi gerekmektedir.

b) Yukarıdaki belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği ve karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecektir.

c) Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

d) istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya koşullarının uygun olmadığı tespit edilen adayların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

e) Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.

f) Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

g) Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (YDS veya e- YDS veya YÖKDİL) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olması gerekmektedir. Sınav puanının ise en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir.

h) Yabancı dille eğitim yapılan birimlere yapılan başvurularda “Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in ilgili maddeleri gereğince asgari koşulların sağlanmış olması gerekmektedir.

i) Üniversite web sayfasından ve/veya https://ilan.aybu.edu.tr adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.

j) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1- Öğretim Elemanı İlanı Hakkında:

Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ‘in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvurular; ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://ilan.aybu.edu.tradresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. ilan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

2- Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurularda İstenilenler:

a) Dilekçe (https://ilan.aybu.edu.tr/ adresindeki öğretim elemanlarına ait olan dilekçe indirilip, bilgisayar ortamında doldurulup, ıslak imza ile imzalanıp, taratılarak tekrar sisteme yüklenecektir.)

b) Özgeçmiş

c) Bilimsel Çalışma ve Yayınları (Varsa eklenecek)

d) Diploma (Lisans ve Lisansüstü diplomalarının asılları veya geçici mezuniyet belgeleri – Eklenen belgelerin Noter veya ilgili kurumdan onaylı olması gerekmektedir. Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.)

e) Transkript (Lisans ve Lisansüstü eğitimlere ait onaylı transkript belgeleri)

f) Öğrenci Belgesi (ilan açıklamasında öğrencilik şartı mevcutsa ilan tarihi içerisinde alınmış onaylı öğrenci belgesi)

g) ALES Belgesi (e-Devletten alınmış, okunaklı ve 5 yıldan eski olmayan sınav belgesi. Eğer varsa muafiyetini kanıtlayan belge)

h) Yabancı Dil Belgesi (Noter veya ilgili kurumdan onaylı)

i) Hazırlık Belgesi (Ortaöğretimde hazırlık sınıfı okuduysa onaylı belgesi)

j) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge)

k) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı)

l) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar onaylı belge ekleyecek)

m) Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

n) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı) veya Örneği

o) Diğer Belgeler (Eğer ilan açıklamasında deneyim ve belge vb. özel şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeleri)

3- Önemli Notlar:

a) Yukarıdaki istenilen belgelerin https://ilan.aybu.edu.tr adresine yüklenmesi gerekmektedir.

b) Yukarıdaki belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği ve karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecektir.

c) Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

d) Bu ilanda yayımlanan araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi kapsamında atama yapılacaktır.

e) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın eşdeğerlik tablosu kullanılır.

f) Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 15. Maddesi gereği, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadroları ile ilgili olarak, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır.

g) Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.

h) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya koşullarının uygun olmadığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

ı) Atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa, o alanda ALES’ten en az 70 puan alınmış olması gerekmektedir (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin, başvuru belgelerinin haricinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanları 70 olarak kabul edilecektir.)

i) Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (YDS veya e- YDS veya YÖKDİL) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olması gerekmektedir. Sınav puanının ise en az 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir.

j) Yabancı dille eğitim yapılan birimlere yapılan başvurularda “Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ‘in ilgili maddeleri gereğince asgari koşulların sağlanmış olması gerekmektedir.

k) Üniversite web sayfasından ve/veya https://ilan.aybu.edu.tr/ adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.

l) İlanımıza ve sınav sonuçlarına http://www.aybu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

m) Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

n) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu