Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz   ilgili   Birimine   2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu   ile   bu   Kanuna dayanılarak  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı’nca  09.11.2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî Gazete’de  yayımlanan  ilgili  Yönetmelik  ve  03.10.2019  tarih  ve  30907  sayılı  Resmî  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, 1 (bir) adet öğretim görevlisi (ders verecek) alınacaktır.

Genel Şartlar:
*657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinde  belirtilen  genel  şartları taşımak,
*Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan türünde  100  üzerinden  en  az  70  puan  almış  olmak  (ALES  sınav  muafiyetinden  yararlanmayı başvuru   dilekçelerinde   talep   eden   adayların,   ön   değerlendirme   ve   nihai   değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES Sınavı, Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir).
*İlgili   Yönetmeliğin   6.Maddesinin   (2)   numaralı   bendi   kapsamında   ve   T.C.   Yaşar Üniversitesi   Senatosu’nun   01.06.2021   tarih   ve   428   sayılı   toplantı   kararı   gereği,   Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda adaylarda yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 65 puan almış olmak, şartı aranır.
*Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun hesaplanmasında  kullanılacak 4’lük ve 5’lik not  sistemlerinin 100’lük not  sistemine  eşdeğerliği Yükseköğretim   Kurulu   kararıyla   belirlenir.   Diğer   not   sistemlerinin   100’lük   not   sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel Şartlar:
*Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
*Adayların  başvurduğu  Bölüm/Programı  belirten  ve  ilgili  akademik  birim  yönetimine hitaben yazılmış bir adet imzalı, güncel tarihli başvuru dilekçesi ((https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) linkinden erişilen (-İlana Başvuru Formları başlığı altında yer alan Öğr.Gör. Kadrolarına Başvuru Dilekçe  örneği)  çıktı  alınıp  adayın  güncel  iletişim  bilgileri  eksiksiz  yazılmalıdır).  Son  6  ayda çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, resmi (onaylı) nüfus cüzdanı sureti, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin (transkript) resmi (onaylı)  örnekleri,  (şahsen  başvurularda  diplomaların  asıllarının;  Yabancı  ülkelerden  alınan diplomaların   Yükseköğretim   Kurulu   Başkanlığı   tarafından   onaylanmış   denklik   belgelerinin asıllarının  getirilmesi  önemle  rica  olunur,  fotokopi  kabul  edilmemektedir).  Yüksek  lisans  not dökümünde  programın  tezli  olduğu  belirtilmemişse,  öğrenim  görülen  üniversitesinden  tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) ek belge ibraz edilmesi gerekmektedir.
*Yabancı  dil  (İngilizce)  resmi  (onaylı)  belge  örneği  (YÖKDİL/YDS  ya  da  ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen İngilizce sınav sonuç belgesi)
*Erkek  adaylar  için,  askerlik  durumunu  gösteren  (mahkeme  veya  bakaya  durumunda olmamak) resmi (onaylı) belge
*Adli  Sicil  ve  Arşiv  Kaydı  Sorgulaması  Sonuç  Belgesi  (e-Devlet  üzerinden  “Resmi Kuruma  Hitaben”  alınacak  barkotlu  belgenin  “Adli  Sicil  Kaydı  Yoktur”  ve  “Adli  Sicil  Arşiv Kaydı Yoktur” ibaresini gösterir olması gerekmektedir)
*Akademik   Personel   ve   Lisansüstü   Eğitimi   Giriş   Sınavı   (ALES)   muafiyetinden yararlanmayı  talep  eden  adayların,  ilgili  Yönetmeliğin  14.  maddesinin  (1)  numaralı  bendi kapsamında,  ilanda  belirtilen  kadroda  tam  zamanlı  çalışmış/çalışmakta  oldukları  kurumlardan akademik kadro ve unvanını; çalışma başlangıç-bitiş tarihlerini belgeleyen güncel tarihli ve resmi (onaylı)  çalışma/hizmet  belgesi  ile  kadro  atama  yazısı  getirmeleri  ek  olarak,  Sosyal  Güvenlik Kurumu  (SGK)  Hizmet  Takip  Programından  (HİTAP)  alınan  Hizmet  Belgesi  (halen  bir  kamu kurumunda  çalışmakta  olanlar  ile  ayrılmış  olanlar  getireceklerdir)  ile  SGK  Hizmet  Dökümü (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge) ibraz etmeleri zorunludur.
*Adayların  resmi/özel  herhangi  bir  kuruma  karşı  hizmet  yükümlülüğü  bulunmaması gerekmektedir.
*Onaylı  istenen  belgelerin,  Noterden  veya  Resmi  Kurumlarca  “Aslı  Gibidir”  yapılarak onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden temin edilip ibraz edilen belgeler başvuru esnasında e-Devlet üzerinden doğrulanma işlemi yapılarak kabul edilecektir.

Başvuru    süresi    bu    ilanın    Resmî    Gazete’de    yayımlandığı    tarihten    itibaren    15 gündür.

Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No: 37-39 PK. 35100 Bornova – İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir.

İnternet üzerinden  başvuru  kabul  edilmez.

Kargo  ile  yapılan  başvuruların  son  başvuru  tarihine  kadar Üniversitemize  ulaşmış  olması  gerekmektedir.  Belirtilen  şartları  taşımayan,  eksik  belgeli  ve başvuru  süresi  içinde  yapılmayan  başvurular  ile  kargodaki  gecikmeler  dikkate  alınmayacaktır. Kargo yolu  ile  başvuru yapan adaylara  eksik evrakları  ile  ilgili  üniversite  tarafından  evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.

Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi                                           : 22.08.2021
Son Başvuru Tarihi                                         : 05.09.2021
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi    : 07.09.2021
Giriş Sınavı (Yazılı) Tarihi                             : 08.09.2021
Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi: 10.09.2021

Ön   değerlendirme   ve   nihai   değerlendirme   sonuçları,   Üniversitemizin   resmi   erişim sayfasında  https://ik.yasar.edu.tr/  duyurulacak  olup,  aynı  zamanda  tebligat  niteliğinde  olacaktır. Ayrıca   tebligat   yapılmayacaktır.   Adaylardan   ilanda   belirtilen   şartları   taşımadığı,   başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve tüm işlemleri; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. İdare gerekli gördüğü takdirde “İlanın” her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

FakülteBölümKadro UnvanıKadro AdediAranan Şartlar
Meslek YüksekokuluBankacılık ve Sigortacılık ProgramıÖğretim Görevlisi1İktisat veya Ekonomi Bölümü Lisans mezunu olmak. Aynı alanlarda Tezli Yüksek Lisans tercihen Doktora mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla doktora veya yüksek lisans mezuniyeti sonrası yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl ders verme
deneyimine sahip olmak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu