Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanun 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

– Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.

– Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim Kuramlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda, tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

– Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

– Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca, “ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde yapılacak bilim alanı sınav notunun” Üniversitemiz Senato Kararı gereği; en az 55 puan olması gerekmektedir.

– Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, Üniversitemiz Senato Kararı gereği başvuran adayların yabancı dil (Almanca) puanının en az 65 olması gerekmektedir.

– İlanımızda İngilizce dil şartı istenilen Araştırma Görevlisi kadroları için; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, Üniversitemiz Senato Kararı gereği başvuran adayların yabancı dil (İngilizce) puanının YÖKDİL sınav sonuç belgesi sunmaları halinde en az 85, diğer eşdeğerliliği kabul edilen dil belgelerinde en az 80 olması gerekmektedir.

– Yapılan ilanlara İngilizce dil belgesi ile başvuran ve atanmaya hak kazanan Araştırma görevlileri 1416 sayılı Kanun ile belirlenen esaslar çeçevesinde 1 yıl süre ile Almanca kursuna gönderilecek ve TestDaf sınavından 14 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan en az 70 puan alamaması durumunda başarısız sayılacak ve tazmin işlemleri uygulanacaktır.

– İlanda yer alan Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilanda belirtilen yükseklisans veya doktora kayıtlarının İstanbul’da bulunan Üniversitelerin birinde olması gerekmektedir.

MUAFİYET:

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

Meslek Yüksekokullarının; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin 4. fıkrasında kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENİLEN BELGELER:

1-Başvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2-Özgeçmiş

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-Öğrenim Belgeleri ve transkript

5-Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış denklik belgeleri

6-Yabancı Dil Belgesi (Almanca en az 65) (İngilizce YÖKDİL en az 85 diğer eşdeğerliliği kabul edilen dil belgelerinde ise en az 80)

7-ALES Belgesi (en az 70)

8-2 adet fotoğraf

9-Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge

10-Varsa Onaylı Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (Daha önce kamu hizmetinin yerine getirildiği kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı hizmet belgesi)

– Başvuruların şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

– Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuruların ilanda belirtilen son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

– Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin onaylı suretlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

– Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuru yapılması halinde adayın başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Üniversitemiz web sayfasında yapılacak duyurular tebligat mahiyetinde olduğundan ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır.

* Üniversitemiz uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Mühendislik Fakültesi:

Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No: 94, 34820 Beykoz / İSTANBUL

E-posta: [email protected] Tel.: 0216 333 31 04 – 0216 333 31 09

Fen Fakültesi:

Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No: 94, 34820 Beykoz / İSTANBUL

E-posta:[email protected] Tel.: 0216 333 33 04 – 0216 333 33 06

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No: 108, 34820 Beykoz / İSTANBUL

E-posta: [email protected] Tel.: 0216 333 32 04 – 0216 333 32 06

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

– Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

– Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.

– Müracaat etmek isteyenlerin ilanın yayınlandığı 20.12.2021 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru dosyalarım PDF formatında Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Adresi: Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığı, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için Mühendislik, iktisadi ve idari Bilimler ile Kültür ve Sosyal Bilimler Fakülteleri Dekanlıkları.

Doçent kadrosuna1 başvuracaklar için:

– Adayların dilekçelerinde başvurdukları Fakülte ve Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini vermeleri gerekmektedir.

– Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır) doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.

– Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan eserleri 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğüne iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen başvurabileceklerdir.

– Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracaklar için:

-Adayların dilekçelerinde başvurdukları Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini vermeleri gerekmektedir.

– Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların İlgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış veya denklik için başvuru yapılmış olması şarttır), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.

– Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen ilgili Fakülteye başvurabileceklerdir.

– Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler.

* Adayların ders verebilecek düzeyde Almanca bilmeleri gereklidir.

* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı” için ilan edilen Doçent kadrosuna başvuracak adayların, eğitim verecek seviyede Almanca ve İngilizce bilmeleri şarttır.

* Postadaki gecikmeler ve ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün süre içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

* Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

* istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Aday/adayların başvuru şartlarına uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Yönergesi uyarınca doçentlik sözlü sınavına girmemiş adayların Üniversitelerarası Kurul Tarafından oluşturulacak jüriler tarafından yapılacak doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Personel Daire Başkanlığı: Türk-Alman Üniversitesi Rektörlük Binası Şahinkaya Cad.No:106 34820 -Beykoz/İSTANBUL

Tel: 0 216 333 35 66 – 0 216 333 35 68

Mühendislik Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:94 34820 – Beykoz/İSTANBUL

Tel: 0 216 333 31 04 – 0 216 333 31 08

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:108 34820 – Beykoz/İSTANBUL

Tel: 0 216 333 32 04 – 0 216 333 32 00

Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:108 34820 – Beykoz/İSTANBUL

Tel: 0 216 333 33 55 – 0 216 333 33 57

12536/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu