Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından;

 • Başvuru formu (https://pdb.samsun.edu.tr/formlar adresinden ulaşılabilir),
 • Özgeçmiş,
 • Kimlik fotokopisi,
 • Adli Sicil Kaydı,
 • Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası,
 • Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir. )
 • Yabancı dil belgesi,
 • Yayın listesi,
 • 2 (iki) adet fotoğraf,
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.
 • e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.

DOÇENT Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

 • Doçentlik belgesi,
 • Adayların başvurularında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarınm tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet taşınabilir belleği Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

 • Adayların başvurularında; özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet taşınabilir belleği ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.

Açıklamalar

1. Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapmalıdır.

2. Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesine göre başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. Talep edilen deneyimlerin belgelendirilmesi gerekmektedir.

4. Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

5. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6. İlana ve sürece ilişkin bilgiler https://pdb.samsun.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 28.12.2021
Son Başvuru Tarihi : 11.01.2022
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 14.01.2022
Giriş Sınavı Tarihi : 18.01.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 20.01.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.samsun.edu.tr

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

4- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır.

2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET

1- Meslek yüksekokullarının, genel şartlar başlığı altında yer alan 4 üncü maddesi kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

2- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER VE ÖNEMLİ NOTLAR

Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler

1- Başvuru formu (https://pdb.samsun.edu.tr/formlar/ adresinden ulaşılabilir)

2- Özgeçmiş

3- Nüfus cüzdanı örneği (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

4- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığını belirtir belge (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

5- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro özel şartlarına bağlı olarak gerekli ise yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi

(Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapabileceklerdir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır. (Atanmaya hak kazanılması halinde öğrenime ilişkin diploma/mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunları da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edeceklerdir.

6- Lisans transkript belgesi (Mutlaka aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.)

7- Lisansüstü (ilana göre yüksek lisans ve/veya doktora ) öğrenci belgesi (e-Devletten alınan karekodlu başvuru tarihi itibariyle alınmış öğrenci belgeleri başvuru aşamasında kabul edilecektir. e-Devlet harici öğrenci belgelerinin ya aslı ya da Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olması gerekir.)

8- İki adet fotoğraf (4,5×6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)

9- ALES sonuç belgesi (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)

10 -Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)

11- Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile başvuru yapabileceklerdir.)

Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler

1- Başvuru formu (https://pdb.samsun.edu.tr/formlar/ adresinden ulaşılabilir)

2- Özgeçmiş

3- Nüfus cüzdanı örneği (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

4- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığını belirtir belge (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

5- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro ile özel şartlara bağlı olarak gerekli ise lisansüstü öğrenim (yüksek lisans/ doktora) diploması veya geçici mezuniyet belgesi (Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. e-Devlet harici öğrenci belgelerinin ya aslı ya da Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olması gerekir. (Atanmaya hak kazanılması halinde öğrenime ilişkin diploma/mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesini başvuruda ibraz etmesi gerekmektedir.

6- Lisans transkript belgesi (Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilir.)

7- İki adet fotoğraf (4,5×6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)

8- ALES sonuç belgesi (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)

9- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti /Meslek Yüksekokulu kadrolarında zorunlu değildir.)

10- Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

11- Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile başvuru yapabileceklerdir.

Önemli Notlar

1- Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen ya da posta ile başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvurduğu tespit edilen adayların başvurularının tümü iptal edilecektir.

3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan alınan hizmet belgesi ile veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi de zorunludur (Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.)

4- Rektörlük bünyesinde ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına diğer başvurular ise kadronun ait olduğu birime yapılacaktır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu