Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerine İlişkin Senato Esaslarf’nın ilgili hükümleri
uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1. Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Eğitim Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel koşulları sağlamaları ve Öğretim Üyeleri için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

2. Yabancı Dil Yeterliliği; Üniversitemiz Öğrenim Dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 85 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan yönetmeliğin 8. maddesini 7. fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. (Araştırma Görevlileri için 100/65(Senato kararı), diğer unvanlar için dil puanı en az 100/85 olmalı)

3. Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşulları aşağıdaki tabloda “Aranan Nitelikler” sütununda belirtilmiştir.

4. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’in ilgili puan türünde en az 70 puan almış olması gerekmektedir.

5.Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin Yükseköğretim Kurulu kararıyla 4’lük ya da 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları esas alınacaktır.

6. İlanda belirtilen tüm kadrolara başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İlgili akademik birime (Profesör ve Doçent adayları için İnsan Kaynakları Müdürlüğüne) ilanda belirtilen süre içerisinde Şahsen veya Posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

Tüm Adayların;

– Başvuru Dilekçesi (başvurulacak kadro ve bölüm belirtilmelidir.)(web sayfamızdan temin edilebilir)

– Bilgi Formu (web sayfamızdan temin edilebilir)

– YÖK Formatlı Özgeçmiş, bir fotoğraf, Nüfus cüzdan sureti,

– Transkript ile birlikte Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa) Mezuniyet Belgesi) (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.) (Yüksek lisans, diploma veya öğrenci belgesi veya not dökümünde tezli olduğu belirtilmemişse; tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.)

– ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili) (Belgelerin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.)

– Yurt dışında alınmış diploma ve unvan var ise denklik belgelerini başvuru esnasında teslim etmeleri gerekmektedir.

– Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından verilmiş çalışma belgesi (Aranan Niteliklerde “tecrübe şartı” isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.)

– Devam Eden Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)

Ayrıca; Profesör ve Doçent kadroları için:

– Çalışma alanlarını da belirten bir dilekçe ile birlikte;

– Diğer Öğrenim belgeleri ile birlikte Doçentlik Belgesi,

– Yayın listesi,

– Bilimsel çalışma ve yayınları,

– Yayınlarına yapılan atıflar,

– Yönettiği doktora çalışmaları ile birlikte

Eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlayacakları, profesörlük için 6 takım dosyayı (1 dosya fiziki olarak 5 dosya Cd veya Flash Bellek olarak ), doçentlik için 4’er takım dosyayı (1 dosya fiziki olarak 3 dosya Cd veya Flash Bellek olarak ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, Dr. Öğretim Üyeliği için 4’er takım dosyayı (1 dosya fiziki olarak 3 dosya Cd veya Flash Bellek olarak ) ilgili Fakülte Dekanlığına/ MYO Müdürlüğüne ilanın son başvuru tarihine kadar bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

– Profesör kadrosuna başvuru yapacakların dilekçelerinde “Başlıca Araştırma Eseri” belirtilmelidir.

– Üniversitemizin öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” maddelerinde belirtilen koşulları sağlandıklarını belgelemeleri gerekmektedir. (Araştırma Görevlileri için 100/65(Senato kararı), diğer unvanlar için dil puanı en az 100/85 olmalı)

Not: Hukuk Fakültesi Türkçe eğitim-öğretim vermektedir.

Başvuru Yeri:

Profesör ve Doçent adaylarının İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne, Dr. Öğr. Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adaylarının ilgili Fakülteye / Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir

Başvuru Tarihi: İlanın Resmi Gazete’de yayınlanma tarihi ilk başvuru tarihidir. Son başvuru tarihi: İlanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden 15 gün sonradır.

Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlisi için Başvuru ve Sınav Takvimi:

Başvuru ve Sınav Takvimi
Duyuru Başlama Tarihi:  İlanın Resmî Gazete’de yayımlanma tarihi
Son Başvuru Tarihi: Resmî Gazete’de Yayın Tarihinden 15 Gün Sonra
Ön Değerlendirme Sonucunun İlan Tarihi: 02.12.2021
Öğrt. Gör. İçin Giriş Sınavı (Sözlü ve Yazılı*) Tarihi: 04.12.2021
Araş. Gör. İçin Giriş Sınavı Tarihi: 04.12.2021
Sonuçların Açıklanma Tarihi: 13.12.2021

* Denizcilik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sözlü Sınavından başarılı olan
adaylar için yazılı sınav, aynı gün yapılacaktır. Yazılı sınav saati Denizcilik Meslek Yüksekokulu
tarafından belirlenecek ve adaylara duyurulacaktır.
– Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde
yayınlanacaktır.
– Postada oluşacak gecikmelerden başvuru sahibi sorumludur. Son başvuru tarihinden
sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
– Yapılacak atamada Üniversitenin adayın yayınları ile birlikte başlıca uzmanlık ve
araştırma konuları dikkate alınarak tercih yapma hakkı saklıdır.
11024/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu