Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi 9 Öğretim Elemanı Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ile Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliğinin  ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.
Adaylar,  Üniversitemizin  https://akdsaday.erbakan.edu.tr  adresinden  elektronik  ortamda başvurularını yaptıktan sonra alacakları “Öğretim Elemanı Başvuru Formu” ve aşağıda belirtilen istenen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurabileceklerdir.

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
3-Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not  sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

UNVAN ŞARTLAR
1-Devlet  yükseköğretim  kurumlarının  araştırma  görevlisi  kadrolarına  başvurularda  tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
2-Araştırma  görevlisi  kadrosuna  başvuranların  atamaları  2547  sayılı  Kanun’un  50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
3-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
4-Adaylarda,  yabancı  dille  eğitim  ve  öğretim  yapılan  programlardaki  öğretim  görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille  ilgili  kadrolara  yapılacak  öğretim  görevlisi  atamaları  ile  4/11/1981  tarihli  ve  2547  sayılı Yükseköğretim  Kanununun  5  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (ı)  bendi  uyarınca  zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam   edilecek   öğretim   görevlisi   atamalarında,   en   az   bir   dilde   Yükseköğretim   Kurulu tarafından  kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil  sınavından  en  az  85  puan  veya  eşdeğerliği  kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

MUAFİYET
1-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından   belirlenen   uzmanlık   alanlarına   atanacak   olanlarda,   yükseköğretim   kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2-Meslek   yüksekokullarının,   bu   Yönetmeliğin   6   ncı   maddesinin   dördüncü   fıkrası kapsamındaki  öğretim  görevlisi  kadroları  haricindeki  öğretim  elemanı  kadrolarına  yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER
1-Başvuru Formu (https://akdsaday.erbakan.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvuruyu tamamladıktan sonra sistemden alınacaktır),
2-Özgeçmiş,
3-Kimlik belgesi fotokopisi,
4-Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi,
5-Lisans mezuniyet transkriptinin fotokopisi,
6-Bir adet biyometrik fotoğraf (https://akdsaday.erbakan.edu.tr adresinden sisteme yüklenmesi halinde ayriyeten istenmeyecektir.)
7-ALES Belgesi,
8-Yabancı Dil Belgesi (YDS veya muadili),
9-Hizmet Belgesi (Bir kamu kurumunda çalışmış ya da çalışmakta olanlar için), 10-Özel şartlarda belirtilmiş ise deneyim belgesi fotokopisi.
11-Özel şartlarda belirtilmiş ise Yüksek Lisans/Doktora mezuniyet belgesi fotokopisi 12-Özel şartlarda belirtilmiş ise Yüksek Lisans/Doktora öğrenci belgesi fotokopisi 13-SGK Hizmet Dökümü (Özel sektörde çalışmış ya da çalışmakta olanlar için).
ÖNEMLİ NOT
1-Elektronik   ortamda   başvuru   yapmayan,   başvurusunu   onaylamayan   veya   istenen belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
2-Süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
3-İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
4-Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden   fazla   kadroya   başvuran   adayların   başvuruları   geçersiz   sayılarak   değerlendirmeye alınmayacaktır.

İLAN TAKVİMİ
Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on  beş)  gün  içerisinde  istenen  belgeler  ile  birlikte  ilgili  birimlere  şahsen  veya  posta  yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
Son Başvuru Tarihi                                         : 13.08.2021
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi   : 19.08.2021
Giriş Sınav Tarihi                                            : 23.08.2021
Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi: 31.08.2021
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi        : www.erbakan.edu.tr

İLAN NOBİRİM/BÖLÜM/ABDK. UNVANIDERECEADETALESYDSÖZEL ŞART
20210701Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi/
Eğitim Bilimleri/ Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Araştırma Görevlisi717580Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü lisans mezunu olmak, RPD alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
20210702Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi/ Felsefe ve Din Bilimleri/Din FelsefesiAraştırma Görevlisi717580İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak,
Din Felsefesi alanında tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.
20210703Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi/ Temel İslam Bilimleri/ KelamAraştırma Görevlisi717580İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak,
Kelam alanında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.
20210704Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi/ Şehir ve Bölge Planlama/Şehir ve Bölge PlanlamaAraştırma Görevlisi417580Mimarlık veya Şehir Bölge Planlama bölümü lisans mezunu olmak, aynı alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
20210705Hemşirelik Fakültesi/ Hemşirelik/Hemşirelik EsaslarıAraştırma Görevlisi517580Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak, Hemşirelik Esasları anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
20210706Hukuk Fakültesi/ Özel Hukuk/ Roma HukukuAraştırma Görevlisi417580Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Özel Hukuk anabilim dalında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.
20210707Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi/
Sağlık Yönetimi/
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Araştırma Görevlisi717580Sağlık Yönetimi bölümü lisans mezunu olmak ve aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
20210708Veteriner Fakültesi/ Temel Bilimler/ Veterinerlik AnatomisiAraştırma Görevlisi417580Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak, Veterinerlik Anatomisi alanında Doktora yapıyor olmak.
20210709Yabancı Diller YüksekokuluÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)517585İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak. İngiliz Dili ve Edebiyatı anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak, en az (5) beş yıl Yükseköğretim Kurumlarında görev yapmış
olmak.

• Üniversitemiz Senatosu’nun 02.07.2021 tarih ve 2021/07-02 sayılı kararı ile Akademik Personel  ve  Lisansüstü  Eğitimi  Giriş  Sınavından  (ALES)  en  az  75  puan  almış  olmak  ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı uygulanacaktır.

ADRES BİLGİLERİ

Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiAşkan Mahallesi Yeni Meram Caddesi Meram Yeni Yol / Meram / KONYA
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat FakültesiAşkan Mahallesi Yeni Meram Cad. No: 136 Meram / KONYA
Güzel Sanatlar ve Mimarlık FakültesiSahibata Mahallesi, Abdülmümin Sokak, No: 16 Meram / KONYA
Hemşirelik FakültesiYunus Emre Mah. Beyşehir Cad. D Blok No: 281 Meram/KONYA
Hukuk FakültesiAşkan Mahallesi Yeni Meram Cad. No: 136 Meram / KONYA
Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri FakültesiYaka Mah. Beyşehir Cad. D Blok No: 281 Meram/KONYA
Veteriner FakültesiOrhaniye Mahallesi Üniversite Caddesi No: 15 Ereğli/KONYA
Yabancı Diller YüksekokuluMeram Yerleşkesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Binası A Blok No: 12 Meram/KONYA

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu