Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

A) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA (PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ) AİT İLAN

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

– 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 (altmışbeş) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

– Profesör kadroları daimi statüdedir.

-1 (bir) Adet başlıca araştırma eserinin de belirtileceği Başvuru Dilekçesi ve eki Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Niyet Mektubu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 2 adet Fotoğraf

– 6 (altı) Adet USB Bellek (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)

-1 (bir) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu,Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)

DOÇENTLER İÇİN

– 2547 Sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 (altmışbeş) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

– Doçent kadroları daimi statüdedir.

-1 (bir) Adet Başvuru Dilekçesi ve eki Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Niyet Mektubu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 2 adet Fotoğraf

– 4 (dört) Adet USB Bellek (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu,Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)

-1 (bir) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN

– 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

-1 (Bir) Adet Başvuru Dilekçesi ve eki Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Niyet Mektubu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 2 adet Fotoğraf

– 4 (dört) Adet USB Bellek (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)

-1 (Bir) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)

GENEL ŞARTLAR

– Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

-Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.

– İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde;

Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise kadronun ilan edildiği birimlere şahsen veya posta yoluylabaşvurmaları gerekmektedir.

– Profesör ve Doçent kadrosunda görev yapmakta olan öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

– Posta İle Yapılacak Başvuruların Son Başvuru Tarihine Kadar Başvuru Yapılacak Birime Ulaşması Gerekmekte Olup, Postadaki Gecikmelerden Üniversitemiz Sorumlu Değildir.

NOT:”Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi” ne http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.htmladresinden,

“Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu” na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.htmladresinden ulaşılabilmektedir.

B) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT İLAN

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d ve 31. maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ UNVAN ŞARTLARI

-Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi (ilan açıklamasında hangisi belirtiliyorsa) öğrencisi olmak şarttır.

-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ UNVAN ŞARTLARI

– Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans veya yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

GENEL ŞARTLAR

-Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

– 2018 ÖSYM yerleştirmelerinden itibaren Meslek Yüksekokullarında Temel Yetenek Testi (TYT) kullanılmaya başlandığından Meslek Yüksekokullarına alınacak öğretim görevlisi aday başvurularının değerlendirilmesinde 09.12.2019 tarihli ve 2019/18 sayılı Üniversitemiz Senatosu’nun kararı uyarınca adayların lisans programından mezun oldukları alana ilişkin ALES puan türü kabul edilecektir.

– Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

-Yurtdışı kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

– İlan şartlarımızı taşıyan Öğretim Görevlisive Araştırma Görevlisi adayları kadronun ilan edildiği birime şahsen veya posta yoluylabaşvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kadronun ilan edildiği birime ulaşması gerekmekte olup, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

MUAFİYET

– Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

– Meslek Yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin altıncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

– Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Başvuru Formu (İlgili forma http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html internet adresinden ulaşılabilmektedir.)

(Başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması ve ıslak imzalı olarak gönderilmesi gerekmektedir.)

-ALES Sonuç Belgesi (Muafiyet şartından yararlanmayacak olan adaylar için)

-Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadro ilanına başvuracak adayların Yabancı Dil Sonuç Belgesi göndermesine gerek bulunmamaktadır.)

– Lisans Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı)

– Mezuniyet Not Ortalamasının Belirtildiği Lisans Transkripti Aslı veya Onaylı Sureti

– Doktora Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) (İlan Şartlarında Doktora Mezunu Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)

-Yüksek Lisans Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) (İlan Şartlarında Doktora Öğrencisi ya da Yüksek Lisans Mezunu Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)

-Yüksek Lisans / Doktora Öğrenci Belgesi (Son 1 (Bir) Ay İçerisinde Alınmış Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) (İlan Şartlarında Yüksek Lisans / Doktora Öğrencisi Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)

– Özgeçmiş ve Var ise İlgili Alandaki Bilimsel Çalışma ve Yayınları Kapsayan Dosya

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

– Fotoğraf (1 Adet)

– Onaylı Hizmet Belgesi (Halen Bir Kamu Kurumunda Çalışmakta Olanlar İle Daha Önce Çalışmış Olanlar İçin) (İlan Şartlarında Tecrübe Şartı Var İse Gönderilecektir)

– SGK Hizmet Dökümü (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) ve Onaylı Çalışma Belgesi (Halen Özel Sektörde Çalışmakta Olanlar İle Daha Önce Çalışmış Olanlar İçin)

– “İlana Başvuruda Aranacak Özel Şartlar” kısmında belirtilen niteliklere ilişkin kanıtlayıcı belgelerin aslı veya onaylı sureti

NOT

– Süresi İçinde Yapılmayan ve Eksik Belgeli Başvurular Kabul Edilmeyecektir.

– Üzerinde Kontrol Kodu Olmayan ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgeleri Geçersizdir.

-Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolarından sadece birine başvuru yapabilecek olup, aynı adayın birden fazla kadroya başvuruda bulunması durumunda yapmış olduğu tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

SINAV TAKVİMİ

İlan Yayım Tarihi : 30.12.2021

Son Başvuru Tarihi : 13.01.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 20.01.2022

Giriş Sınavı Tarihi : 27.01.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 03.02.2022

** “Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı Sonuçları” yukarıda belirtilen tarihlerde www.mcbu.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu