Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet USB Bellek ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir).

Profesörlük kadrosuna başvuran adayların “Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları” Fen Bilimleri /Profesörlük bölümü 4. madde veya Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı ile Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı /Profesörlük bölümü 5. maddeleri uyarınca Doçentlik sonrası yapılan ve ilgili maddelerde belirtilen faaliyet sınıfındaki bir çalışmayı “başlıca araştırma eseri” olarak sunmaları gerekmektedir.

2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet USB Bellek ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir.)

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları” uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan Doçentlik sözlü sınavından veya Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversite tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 5 adet USB Bellek ekleyerek ilan edilen birime (Fakülte/MYO) şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında “Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları” uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Başvurularda, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Başvuru Formu, Taahhütname, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve e-Devletten alınacak güncel Adli Sicil Kaydı belgesi de getirilecektir.

4. ilan tarihinde yürürlükteki “Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları”nı sağladığına ilişkin AYÖK Belgesi şartı aranmaktadır. Bu sebeple adaylar öncelikle AYÖK Belgesi almak üzere “Akademik Yükseltme ve Ön Değerlendirme Kurulu (AYÖK)”e başvuru yapacaktır. AYÖK Belgesi almaya hak kazanan adayların müracaatları kabul edilecektir.

5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7. Adayların Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmaması gerekmektedir.

8. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

9. İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir veya düzeltme metni yayımlanabilir.

10. İlanımıza Üniversitemiz web sayfası “http://www.ktun.edu.tr/” adresinden ulaşılabilir.

11. Başvuru süreç takvimi aşağıda gösterilmiştir.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

4) Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı gereği “Azami Öğrenim Sürelerini” doldurmamış olması gerekmektedir.

5) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

6) Araştırma Görevlisi kadrolarını kazanan adayların atamaları 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (d) fıkrası uyarınca yapılacaktır.

7) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular https://ilan.ktun.edu.tr internet sayfasından çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların kimlik, adres, mezuniyet bilgileri, transkript notu, yabancı dil ve ALES puan bilgileri başvuru sırasında ilgili kurumlardan web servis aracılığıyla çevrimiçi olarak çekilmektedir. Bu bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumludur. Hatalı olduğu düşünülen verilerin ilgili kurumlarla görüşülerek düzeltilmesi adayların sorumluluğundadır.

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Özgeçmiş (Adaylar tarafından başvuru sırasında manuel olarak sisteme yüklenecek),

2. Bir adet vesikalık fotoğraf (Adaylar tarafından başvuru sırasında .jpg formatında manuel olarak sisteme yüklenecek),

3. Diploma ve Transkript (Başvuru sırasında YÖKSİS üzerinden aktarılacak), (Özel şartta belirtilen; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora),

4. Öğrenci Belgesi (Başvuru sırasında YÖKSİS üzerinden aktarılacak),

5. ALES Belgesi (Başvuru sırasında ÖSYM üzerinden aktarılacak),

6. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Başvuru sırasında ÖSYM üzerinden aktarılacak),

7. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olan veya ayrılmış olan adaylar tarafından başvuru sırasında manuel olarak sisteme yüklenecek),

8. Tecrübe şartı bulunan kadrolar için ilgili kurumdan alınacak tecrübe belgesi ve barkodlu SGK Hizmet Dökümü (Adaylar tarafından başvuru sırasında manuel olarak sisteme yüklenecek),

9. Nitelikler bölümünde istenilen alanlarda sertifikalar (Adaylar tarafından başvuru sırasında manuel olarak sisteme yüklenecek). Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir veya düzeltme metni yayımlanabilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Konya Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Telefonlar : (0332) 205 1184, (0332) 205 1185, (0332) 205 1186, (0332) 350 8585

Başvuru ile ilgili teknik sorun yaşanması durumunda [email protected] e-posta adresine yaşanan teknik sorun ile ilgili açıklayıcı e-posta gönderilmesi halinde, kurumumuz tarafından en kısa sürede çözüm üretilecektir.

DUYURULUR. 8736/2/1-1

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu