Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan “Akademik Personel Atama Yönergesi”nin koşullarını sağlamış olmak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar tarafından;
Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve Üniversitemiz http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya (fiziki olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 adet (CD, DVD veya USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır.
Doçent kadrosuna başvuracak adaylar tarafından;

Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve Üniversitemiz http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya (fiziki olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 adet (CD, DVD veya USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır. 2547 sayılı Kanun’un 24/d maddesi uyarınca, adaylar doçentlik sözlü sınavı için http://perdb.kocaeli.edu.tr/docentlik_sozlu_sinav.php adresinden gerekli belgelere ulaşabileceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar tarafından;
Doktora diploması, özgeçmiş, yabancı dil belgesi ve Üniversitemiz http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya (fiziki olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 adet (CD, DVD veya USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1- http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1b.pdf adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formu (2 Adet)
2- Özgeçmiş (1 Adet )
3- Vesikalık fotoğraf (1 Adet) (son altı ay içinde çekilmiş)
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 Adet)
5- Yabancı dil belgesi (1 Adet)
6- Diploma fotokopileri ve doçentlik belgesi (1 Adet) (Doçentlik Belgesi, Profesör ve Doçent adayları için)
7- Doçent adayları için http://perdb.kocaeli.edu.tr/docentlik_sozlu_sinav.php adresinde yer alan “Doçentlik Sözlü Sınava Girme” dilekçe örneği (1 Adet)
8- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyecekler.

AÇIKLAMALAR
1- Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.
2- Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren onbeşinci günü mesai bitimidir. İlana başvurular Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacak ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Müracaat eden adayların Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile İlgili Üniversitemiz “Akademik Personel Atama Yönergesi”nde belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön Değerlendirme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
4- Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
5- Yurtdışından alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.
6-Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
Not:
– Başvuru tarihlerinin onbeşinci günü hafta sonu ve/veya resmi tatil gününe rast gelmesi halinde takip eden günün iş günü mesai bitimi son gün
olarak değerlendirilecektir.
– 2547 sayılı Kanunun Ek.38 maddesi uyarınca belirtilen,%20 kotası ile başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Başvuru Adresi:
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Kabaoğlu Mah. Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı Rektörlük Personel Daire Başkanlığı No: 515 A
İzmit/KOCAELİ

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda isimleri belirtilen birimlerine 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 21.08.2021
Son Başvuru Tarihi : 04.09.2021
Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi : 27.09.2021
Giriş Sınavı Tarihi : 04.10.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 11.10.2021
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.kocaeli.edu.tr

GENEL ŞARTLAR
1) a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
2) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
3) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan
muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR (İlgili Yönetmelik Madde 7):
1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET
1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.
2) Meslek yüksekokullarının, ilgili yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Adaylar başvuru için http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1a.pdf adresine girip alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen müracaat adresine şahsen teslim edecek veya posta yolu ile göndereceklerdir.

Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen başvuru adresine ulaşmış olması gerekmektedir. Adayların evrakları son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmadığı takdirde ve eksik belgeli müracaat başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Son başvuru tarihinin onbeşinci günü hafta sonu veya resmi tatil gününe rast gelmesi halinde takip eden günün iş günü mesai bitimi son gün olarak değerlendirilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Müracaat formu (2 Adet)
2) Özgeçmiş (1 Adet)
3) Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 Adet)
4) Lisans/Lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (1 Adet) (ilana göre lisans ve /veya tezli yüksek lisans fotokopileri)
5) Resmi transkript belgesi fotokopisi (1 Adet) (Lisans eğitimi ile ilgili)
6) Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
7) Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (1 Adet) (e-Devlet üzerinden alınan belge)
8) ALES Belgesi (1 Adet) (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıl geçerlidir.)
9) Hizmet Belgesi (1 Adet) (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
10) Yabancı Dil Sonuç Belgesi (1 Adet) (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili)
11) Tecrübe belgeleri (ilana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)
12) İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar
13) Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya
AÇIKLAMA
1) ALES Puan Türü Hesaplamasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.05.2019 tarihli ve 39336 sayılı yazısında belirtilen koşullar dikkate alınacaktır.
2) Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
3) Mezuniyet ve öğrenci belgelerinde e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.
4) Üniversitemiz internet adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir.
6) Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
7) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
8) İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
BAŞVURU YERİ VE ADRESİ
Adaylar başvurularını Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Kabaoğlu Mah. Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı Rektörlük Personel Daire Başkanlığı
No: 515 A 41001 İZMİT/KOCAELİ adresine yapacaklardır

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu