Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Kanun’un ve 2547 sayılı Kanun’un, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1) ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.

A) MÜRACAAT TAKVİMİ

Müracaat Tarihi : 13/12/2021

Son Müracaat Tarihi : 27/12/2021

B) SINAV TAKVİMİ (Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları için)

Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 05/01/2022

Giriş Sınavı Tarihi : 10/01/2022

Nihai Değerlendirme İlan Tarihi : 14/01/2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/

C) İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

*: ALES Puan Türü Sayısal (SAY) Eşit Ağırlık (EA), Sözel (SÖZ) olarak belirtilmiştir.

D) MÜRACAAT EDİLECEK BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER

1- Doçent ve Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) adaylarının ise ilan edilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

E) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak esastır.

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES puanlarının geçerlilik süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

4- Diplomalarını yabancı ülkelerden alanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.

5- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme safhasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

a. Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

b. Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

c. Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

d. Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

e. Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

F) MÜRACAATLARDA TALEP EDİLEN EVRAK

a) Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartlara sahip adaylar aşağıdakileri eksiksiz şekilde teslim edecektir.

1- Adayın müracaat ettiği kadroya ait, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi, açıklamaları ve iletişim bilgilerini (yazışma adresi, telefon numarası ile e-posta adresi) içeren müracaat dilekçesi(2)

2- Özgeçmiş (YÖKSİS formatında)

3- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Erkek adaylar için Askerlik Durum Evrakı

6- Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kayıt Evrakı

7- Açıktan veya yeniden atanacaklar için Kamu hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporunu atanmadan önce ilgili birime teslim edeceklerdir. (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hekimlerince verilmesi kaydıyla heyet raporlarında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair karar raporda yer almalıdır.)

8- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Evrakı veya Sanatta Yeterlik Evrakı, Doçentlik Evrakı

9- Doçent veya Doktor Öğretim Üyesi kadroları Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu(2)

10- Bilimsel çalışma dosyası ve taşınabilir bellek/CD’ler (teslim edilecek dosya ve Taşınabilir (Flash) Bellek/CD adedi: Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 1 adet dosya ve 4 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD.)

11- Hizmet dökümü (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile herhangi bir kamu kurumlundan ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

Taşınabilir (Flash) Bellek/CD İçeriği: Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Belgesi ile belgede belirtildiği gibi uygun yayın listesi ve yayınlar, yurt içi ve yurt dışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin evrak, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosya (müracaat dilekçesi, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık evrakı veya sanatta yeterlik evrakı, doçentlik evrakı) olması gerekmektedir.

b) Öğretim Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartlara sahip adaylar aşağıda belirtilen evrakı eksiksiz şekilde teslim edecektir.

1- Müracaat edilen unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Öğretim Görevlisi (Ders Verecek), Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim Müracaat Formu(2))

2- Özgeçmiş

3- Lisans ve Lisansüstü Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi

4- Lisans Transkripti

5- Tecrübe Evrakı (ilanda tecrübe şartı olan kadrolar için çalışılan meslek kodlarını gösterir sigortalı hizmet döküm evrakı, çalışılan yerlerden alınan ıslak imzalı tecrübe evrakı veya kamu personeli için tasdik edilmiş hizmet dökümü)

6- Sertifika (İlanda sertifika şartı olan kadrolar için )

7- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

NOT: Üniversitemize teslim edilen belgeler, ıslak imzalı, doğrulanabilir veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

G) DİĞER AÇIKLAMALAR VE HUSUSLAR

1- Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara müracaat edemezler. Doçent kadrosuna müracaat eden adaylar daimi süreli çalıştırılacaktır.

2- Adaylar son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın (D) kısmında belirtilen birimlere şahsen veya posta ile müracaatta bulunacaklardır. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik evrak ile yapılan müracaatlar ile internet üzerinden yapılacak müracaatlar işleme alınmayacaktır.

3- Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Üniversite uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir. Üniversite sınav takviminde mecburi hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

H) MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmelik’in 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

(1) https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/mevzuat/yonergeler adresinden “Yönergeler” başlığı altından temin edilebilir.

(2) https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/belgeler/akademik-belgeler adresinden temin edilebilir.

12242/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu