Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Uygulama) ve Araştırma Görevlisi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

Başvuru Evrakları:

1-Dilekçe (Aday Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun; Birimini, Bölümünü, Ana Bilim Dalı/Programını, Kadro Ünvanını, Kadro Derecesini, İlan Özel Şartını ve iletişim adresini Telefon Numarası, E-Mail v.s. açıkça belirtilecektir.) ve Başvuru Formu (https://personel.istanbul.edu.iT/tr/duyurular/1/1 sayfasından ulaşılabilir) web sitesinde yer alan Başvuru formu ve Dilekçe örneği doldurarak ilana müracaat edilmesi gerekmektedir.)

2-T.C.Nüfus Cüzdanı/T.C.Kimlik Kartı Fotokopisi,

3-Özgeçmiş,

4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (e-Devlet)

5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Resmi Kurum Onaylı Belge veya e-Devlet)

6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (Resmi Kurum onaylı belge veya e-Devlet)

7-Lisans Transkript (Aslı veya e-Devlet)

8-ALES belgesi

9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Yabancı Dil belgesi

11-Sertifika veya Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan özel şartına bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum onaylı belge)

12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (e-Devlet)

13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet)

14- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (İlan özel şartına bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum Onaylı Belge veya e-Devlet)

Sınav Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi : 14.12.2021

Son Başvuru Tarihi : 28.12.2021

Ön Değerlendirme Sonuçlarının ilan Tarihi : 03.01.2022

Giriş Sınavı Tarihi : 10.01.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 14.01.2022

Önemli Notlar:

1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

2. ilan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

3. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süreler içinde ilgili birimlere yapılamayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

4. internet aracılığı ile başvuru alınmayacaktır.

5. Sınavın kazanılması durumunda, atanmaya hak kazanan aday/adayların belgelerinin asıllarının, Resmi Kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) veya noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur.

6. İlanın çıkıldığı Birim içinde sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek adayların İlanın çıkıldığı Birim içinde tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanın çıkıldığı Birim içinde birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)

7. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

8. Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacak ve lisansüstü eğitiminde azami öğrenim süresini dolduran aday/adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup, aday/adayların ilan takviminde belirtilen sonuç açıklama tarihine kadar ilan özel şartını taşımaları, atama işlemi gerçekleştirilirken de azami öğrenim süresi içinde lisansüstü öğrencilik durumunun da devam etmesi gerekmektedir.

9. İlana başvurmak isteyen adaylar kadroya başvuru yerinin iletişim adreslerine ilgili birimin web sayfasından ulaşabilir.

Ön Değerlendirme ve Değerlendirme sonuçları ilgili birimin web sayfasında yayımlanacaktır.

10. İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.

11. İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Duyurulur.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu