Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden;

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim), Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURU EVRAKI

1. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu (https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/personel-daire-baskanligi-formlar/pdb-formlari)

2. T.C. Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi

3. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) formatlı Özgeçmiş

4. ALES Sonuç Belgesi

5. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf

6. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi)

7. Askerlik Durum Belgesi (*)

8. Lisans ve Lisansüstü Diplomaları veya Geçici Mezuniyet Belgesi, Uzmanlık Belgesi (*)

9. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğini gösterir belge (*)

10. Lisans Transkript Belgesi (*)

11. Adli Sicil Kaydı Belgesi (*)

12. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar) (*)

13. Lisansüstü eğitim gördüğüne dair Öğrenci Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı) (*)

14. Tecrübe, Sertifika ve/veya istenilen kurum onaylı diğer belgeler (ilan edilen kadroya bağlı)

(*) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 24.12.2021

SON BAŞVURU TARİHİ : 07.01.2022

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 12.01.2022

GİRİŞ SINAVI TARİHİ : 17.01.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 19.01.2022

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

1) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2) Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekir.

3) İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekir.

4) İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne/Başkanlığına ulaşması gerekir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

5) İlan edilen kadrolara atanma öncesinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır.

6) Sınavın kazanılması durumunda atanmaya hak kazanan adayın belgelerinin (diplomalar, transkript vb.) asıllarının Resmi Kurum Onaylı (ASLI GİBİDİR) veya noter onaylı nüshalarını teslim etmesi zorunludur.

7) Sınavlar aynı saatte olacağından, ilgili birimde birden fazla kadro ilanı olması durumunda, adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekir. Birden fazla kadroya başvuran adayların tüm başvuruları değerlendirme dışı kalacaktır.

8) İlan şartı taşıyan kadrolarda adaylar, şartta belirtilen çalışmaları belgelemek zorundadır.

9) Araştırma Görevlisi kadro ilanına başvuran adayların, ilan takviminde belirtilen sonuç açıklama tarihine kadar ilan özel şartını taşımaları, atama işlemleri gerçekleşirken de lisansüstü öğrencilik durumunun devam etmesi gerekir.

10) 06/02/2013 tarih, 28551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami süreleri yeniden başlayan öğrenciler ile Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20/04/2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinden, 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin; Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.

11) Ön değerlendirme sonuçları ile sınav giriş yeri ve saatine ilişkin bilgiler, atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin nihai değerlendirme sonuçları, Üniversite internet ana sayfası ve/veya başvuru yapılan birim internet sayfasında duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

12) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran adayın koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda, ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kişi hiçbir hak talep edemeyecektir.

13) İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

14) İlanımızahttp://www.istanbulc.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü’nden;

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların;

a) Aşağıda belirtilen Başvuru Evrakı ile birlikte tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren PDF formatında hazırlanmış Profesör (**) kadrosu için 5 (beş); Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için 4 (dört) adet taşınabilir bellek ve,

b) Başvuru Evrakından oluşan 1 (bir) takım çıktı,

ile birlikte şahsen başvuruda bulunması gerekir. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular, Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ilgili birim Dekanlık/Müdürlüklerine ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapılacaktır.

w Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların Başlıca Araştırma Eserini, Kadroya Başvuru Dilekçesinde, Yayın Listesinde ve Özgeçmişinde özellikle belirtmesi gerekir.

(**) Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanların, “Doçentlik Sözlü Sınavı

Başvuru Dilekçesi” ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında ayrıca teslim etmesi gerekir.

Bellekte bulunan verilere ilişkin çıktı veya dosya hazırlanmayacak olup, yalnızca Başvuru Evrakından 1 takım çıktı getirilecektir.

BAŞVURU EVRAKI:

1. Kadroya Başvuru Dilekçesi

2. Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuru Formu

3. T.C. Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi

4. Yayın Listesi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Formatlı Özgeçmiş

5. Lisans ve Lisansüstü Diplomaları, Doçentlik Belgesi, Uzmanlık Belgesi, Yabancı Dil Belgesi

6. Adli Sicil Kaydı Belgesi (***>

7. Askerlik Durum Belgesi

8. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar) w)

9. Sertifika veya Yeterlilik Belgesi (ilan edilen kadroya bağlı) w)

10. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

11. Aday Akademik Değerlendirme Formu (Üniversitemizin Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri’ne göre, adayın bilimsel yayınlarının puanlandırılmış tablosu)

12. Başlıca Araştırma Eseri (Profesör kadrosuna başvuran adaylar için geçerlidir. A4 boyutlu 1 takım çıktı halinde teslim edilecektir.)

(***) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge

GENEL AÇIKLAMALAR:

1) Yukarıda bahsi geçen ilgili tüm dilekçe ve formlarawww.istanbulc.edu.trweb sayfamızda bulunan Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Formlar sekmelerinden veyahttps://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/personel-daire-baskanligi-formlar/pdb-formlariweb adresinden erişim sağlanabilir.

2) Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3) İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

4) Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekir.

5) İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekir.

6) İlan edilen kadrolara atanma öncesinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır.

7) Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

8) “İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” newww.istanbulc.edu.trweb sayfamızda bulunan Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Mevzuat sekmelerinden veya

https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/mevzuat/kriterlerweb adresinden erişim sağlanabilir.

9) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayın ataması yapılmayacaktır. Başvuran adayın koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyecektir.

10) Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, YÖK Başkanlığı’nın 11.10.2021 tarihli, 74884 sayılı yazısıyla bildirilen ve 06.10.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize verilen atama izni kontenjanı; 26.07.2021 tarihli, 51420 sayılı yazısıyla bildirilen ve 24.06.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize verilen atama izni kontenjanı ile 05.03.2021 tarihli, 16123 sayılı yazısıyla bildirilen ve 03.03.2021 tarihli

Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize verilen atama izni kontenjanları dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

11) İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

12) İlanımızahttp://www.istanbulc.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 24.12.2021

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 07.01.2022 (mesai saati bitimi itibariyle)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu