Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.iste.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI:

İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfası Belge ve Formlar Bölümü, https://www.iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar web adresinden temin edecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, e-Devlet çıktısı veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının (profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca eserlerini belirtmesi gerekmektedir.) 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadroları için 6 nüsha, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ise 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında şahsen veya posta yolu ile (profesör/doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne/Konservatuvar Müdürlüğüne olmak üzere) başvuru yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru yapacak adayların; İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları’nda belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları’na Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfası Mevzuat Bölümü, https://iste.edu.tr/pdb/mevzuat web adresinden ulaşılabilir.

Başvuru yapacak adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfası Belge ve Formlar Bölümü, https://www.iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar web adresinde yer alan “Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi”ni doldurarak başvuru dilekçesine imzalı şekilde eklenmesi ve ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da bu belgenin imzalı şekilde yer alması gerekmektedir.

Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim/öğretim/araştırma/geliştirme faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa/orta/uzun vade de bilime ve teknolojiye nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir “özgelecek/niyet mektubu/iş planı/kariyer planı” hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Başvuran tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı “hizmet belgesini” başvuru dosyasına ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alman diploma ve doktora belgelerinin Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir.

Profesör unvanı olanlar doçent kadrolarına başvuramazlar.

Adayların başvuru dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını, varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.

Adayların başvuru dilekçelerinde; söz konusu başvuruya ilişkin beyan ve ibraz etmiş oldukları tüm bilgi ve belgenin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

ilanda belirtilen koşulları taşımayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

ihtiyaç duyulması halinde; ilan süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.iste.edu.tr) yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.iste.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

A) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURUSU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

1- Başvuran tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2- ALES’ ten en az 70 puan, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

4- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir. -Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. -Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

-Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkripte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse

Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkripte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

5- Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca, 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

6- İlgili Yönetmelik uyarınca, Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda;

-En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

-Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

7- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

B) SINAV TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

D) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

D. 1 Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan istenilen belgeler:

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuruda aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.

1- Başvuru Dilekçesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfası Belge ve Formlar Bölümü, http://www.iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar web adresinden temin edilecektir.) “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına ait Başvuru Dilekçesi”

2- Özgeçmiş,

3- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

4- ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı (ALES açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.)

5- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait Yabancı Dil Sonuç Belgesinin çıktısı,

6- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (e-Devlet’ten alınan karekodlu veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü örneği)

7- Lisans Transkripti (İlgili kurumdan alınan karekodlu veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü örneği)

8- Lisansüstü Öğrenci Belgesi (e-Devlet’ten alınan karekodlu veya ilgili kurumca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü örneği)

9- Halen bir kamu kurumlunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar için Hizmet Belgesi ( e-Devlet’ten alınan “Hitap Hizmet Dökümü” veya ilgili kurum tarafından düzenlenmiş onaylı hizmet belgesi)

10- Kimlik Kartı Fotokopisi,

11- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet’ten alınan Karekodlu belge)

D.2 Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan istenilen belgeler:

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuruda aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.

1- Başvuru Dilekçesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfası Belge ve Formlar Bölümü, http://www.iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar web adresinden temin edilecektir.) “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına ait Başvuru Dilekçesi”

2- Özgeçmiş,

3- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

4- ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı (ALES açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.)

5- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait Yabancı Dil Sonuç Belgesinin çıktısı (Meslek Yüksekokulu kadrolarında zorunlu belge değildir.)

6- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (e-Devlet’ten alınan karekodlu veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü örneği)

7- Lisans Transkripti (ilgili kurumdan alınan karekodlu veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü örneği)

8- Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar için Hizmet Belgesi (e-Devlet’ten alınan “Hitap Hizmet Dökümü” veya ilgili kurum tarafından düzenlenmiş onaylı hizmet belgesi.)

9- Kimlik Kartı Fotokopisi,

10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet’ten alınan Karekodlu belge)

11- Tecrübe Belgesi; Resmi kurumlarda geçen süreler için onaylı hizmet belgesi, özel sektörde geçen süreler için iş yerinden alınacak yaptığı işi gösterir belge ve işyeri unvanını gösterir SGK hizmet döküm belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

12- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların, ilave istenen koşullara göre (sertifika, ehliyet vb.) başvurularına kanıtlayıcı belgeleri eklemeleri zorunludur.

E) DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır.

2- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın (B) kısmında belirtilen başvuru adreslerine, şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik ve onaysız belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

3- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartları taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

4- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır.

5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgelerin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

6- Başvuru için Üniversitemize gönderilen tüm sonuç belgeleri Üniversitemizce kontrol edilerek doğrulanacağından; belgelerde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu/Doğrulama Kodu mutlaka yer almalıdır. Sonuç belgelerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu /Doğrulama Kodu olması için belgelerin çıktısının yeni tarihli olması gerekmektedir.

7- ALES Puan türüne ilişkin tabloya Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfası Mevzuat Bölümü, https://iste.edu.tr/pdb/mevzuat web adresinden ulaşılabilir.

8- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

9- Ön değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Sonuçları, Üniversitemiz http://iste.edu.tr/ web adresinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

10- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

11- Üniversite sınav takviminde ve sınav uygulamasında zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

10698/2/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu