Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.iste.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI:

İlan edilen kadrolara başvuracak adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları kaydı ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfası Belge ve Formlar Bölümü,https://www.iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar web adresinden temin edecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere;

– Özgeçmiş ve Özgelecek/niyet mektubu/iş planı/kariyer planı,

– 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

– Onaylı hizmet belgesi veya e-Devlet’ten alınan Hitap Hizmet Dökümü

– E-devlet çıktısı veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi,

– Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi (https://www.iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar)

– Bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan “Yayın Listesi” ile “Bilimsel Eser”lerinden oluşan,

Başvuru Dosyasını; 1 nüshası basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarının ise elektronik ortamda (Flashdisk) profesör kadroları için 6 adet, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için 4 adet hazırlayarak, şahsen veya posta yoluyla profesör/doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul/Konservatuvar Müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir. (İstenilen tüm belgenin elektronik ortamdaki dosyaya kaydedilmesi gerekmektedir.)

Profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca eserlerini belirtmesi gerekmektedir.

Profesör unvanı alanlar doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına, doçent unvanı alanlar doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuramazlar.

Başvuru süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek ve son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesine ait Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylı denklik belgesinin başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları’na Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfası Mevzuat Bölümü, https://iste.edu.tr/pdb/mevzuat web adresinden ulaşılabilir.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.iste.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

A) BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

1- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2- ALES’ ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak atamalarda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak şartı aranır. Meslek yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 4’lük ve 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları dikkate alınacaktır.

5- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanun’un Ek 38.maddesi uyarınca, 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

6- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda; en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

7- Başvurular ilan edilen kadro birimlerine yapılacak olup, iletişim ve adres bilgilerine Üniversitemiz web sitesinde yer alan “İletişim” modülünden ulaşılabilir (https://iste.edu.tr/iletisim/iletisim-bilgileri). Rektörlük uygulamalı birimleri, Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlıkları ve araştırma merkezlerinde çalıştırılmak üzere ilan edilen kadro başvuruları Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

B) SINAV TAKVİMİ

İlan Yayım Tarihi : 29.12.2021
Başvuru Başlangıç Tarihi : 29.12.2021
Son Başvuru Tarihi : 12.01.2022 (Mesai Bitimi)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 20.01.2022
Giriş Sınavı Tarihi : 27.01.2022
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 01.02.2022
Başvuru Tipi : Şahsen veya Posta ile
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://www.iste.edu.tr/

C) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1 – Başvuru Dilekçesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfası Belge ve Formlar Bölümünde yer alan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Ait Başvuru Dilekçesi”)

2 – T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

3 – Özgeçmiş

4 – Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf

5 – ALES Sonuç belgesinin çıktısı (ALES açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.)

6 – Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait Yabancı Dil Sonuç Belgesinin çıktısı, (Meslek Yüksekokulu kadrolarında zorunlu belge değildir.)

7 – Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (e-Devlet’ten alınan karekodlu veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü örneği)

8 – Lisans Transkripti (İlgili kurumdan alınan karekodlu veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü örneği)

9 – Lisansüstü Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için) (e-Devlet’ten alınan karekodlu veya ilgili kurumca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü örneği)

10 – Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten Askerlik Durum Belgesi, (e- Devlet’ten alınan karekodlu belge)

11 – Halen bir kamu burumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar için Hizmet Belgesi (e-Devlet’ten alınan “Hitap Hizmet Dökümü” veya ilgili kurum tarafından düzenlenmiş onaylı hizmet belgesi)

12 – Tecrübe Belgesi; Resmi kurumlarda geçen süreler için onaylı hizmet belgesi, özel sektörde geçen süreler için ilgili iş yerinden alınacak yaptığı işi, unvanı, giriş-çıkış tarihlerini gösterir imzalı belge ve ayrıca işyeri unvanı, meslek kodu ile işe giriş çıkışlarını gösterir e-devletten alınan karekodlu veya ilgili kurumdan alınan SGK hizmet döküm belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

13 – Öğretim görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların başvurularına, ilave istenen koşullara göre (sertifika, ehliyet vb.) kanıtlayıcı belgeleri eklemeleri zorunludur.

D) AÇIKLAMALAR

1 – 6.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır.

2 – Başvuru süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek ve son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular ile ilgili birimlere yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3 – Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartları taşıdığı sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

4 – Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin fotokopisi veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır.

5 – Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgelerin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

6 – Başvuru için Üniversitemize gönderilen tüm sonuç belgeleri Üniversitemizce kontrol edilerek doğrulanacağından; belgelerde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu/Doğrulama Kodu mutlaka yer almalıdır. Sonuç belgelerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu /Doğrulama Kodu olması için belgelerin çıktısının yeni tarihli olması gerekmektedir.

7 – istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

8 – Ön değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Sonuçları, Üniversitemiz http://iste.edu.tr/ web adresinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

9 – Üniversite sınav takviminde ve sınav uygulamasında zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Ayrıca idare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

E – İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu