Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerindeki aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen şekilde, dilekçelerini, özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 6 adet dosya olarak veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 adet taşınabilir belleği hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,

Doçent kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 9. maddesinde belirtilen şekilde, özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet taşınabilir belleği dilekçelerine ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 6. maddesinde belirtilen şekilde, özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, Doktora belgesini, noterden tasdikli veya resmi kurumlarca onaylanmış mezuniyet belgelerini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet taşınabilir belleği dilekçelerine ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına,

İlan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılamayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’nin ilanda yer alan öğretim üyesi kadrosuna, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca öncelikli alanlarda öğretim üyesi istihdamı için tahsis edilen izne istinaden atama yapılacaktır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
İlan olunur.

ADRES :
Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36, Ortaköy 34349, İSTANBUL

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 18.01.2022
Giriş Sınavı Tarihi : 20.01.2022
Sözlü Sınav Tarihi* : 20.01.2022
Sınav Sonucunun Açıklanacağı Tarih : 21.01.2022
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.gsu.edu.tr
*Sözlü sınav, öncelikli alan araştırma görevlisi kadroları için yapılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

-Başvurulan kadro ve dereceyi belirten dilekçe
-Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi
-Lisans / tezli yüksek lisans / doktora diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin tasdikli suretleri (e-Devlet üzerinden karekodlu mezun belgesi de kabul edilmektedir)
-Lisans not transkripti
-Öğrenci belgesi (araştırma görevlisi kadroları için)
-Özgeçmiş
-Tecrübeyi gösterir resmi belge
-ALES sonuç belgesi
-Yabancı dil belgesi
-İki adet fotoğraf

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
ALES’den en az 70 puan almış olmak,
Araştırma görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda Fransızca dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim görevlisi (ders verecek) kadrolarına yapılacak başvurularda ilgili dilde, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak,
Rektörlük (Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere) öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosuna yapılacak başvurularda, Fransızca veya İngilizce dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR
Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar ve yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

DİĞER AÇIKLAMALAR
Adaylar, ilan edilen kadro derecesine atanma şartlarını haiz olmalı, yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgeyi ve herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini veya e-Devlet üzerinden karekodlu hizmet belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların azami lisansüstü eğitim süresini aşmamış olması gerekir.
Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile başvurması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36, 34349 Ortaköy/İSTANBUL
İlan olunur. 12808/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu