Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek veya Uygulamalı Birim) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (www.dicle.edu.tr/tr/universitemiz/koordinatorlukler/dukgekadresindeki Kalite Dokümanları/ Formlar/Öğretim Elemanı Başvuru Formu)

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

3-Özgeçmiş

4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge

5-Öğrenim Belgelerinin aslı veya onaylı suretleri ( E-devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme işlemlerimde kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır .) 6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir onaylı belge

7-Transkript (Lisans/Yüksek Lisans) (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. E-devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme işlemlerimde kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır .)

8-ALES Sonuç Belgesi (Son beş yıl içerisinde alınmış olup, kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)

9-2 Adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Yabancı Dil Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)

11-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce bir kamu kurumunda çalışıp, ayrılmış olanlar için)

12-Adli Sicil Kaydı (Son bir ay içinde alınmış olmalı)

NOTLAR:

1-Başvurular şahsen veya posta ile ilgili birimlere yapılacaktır.

2-Başvuru süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli olduğu tespit edilen başvurular kabul edilmeyecek ve postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

3-Başvuruda istenen belgelerin, noterden veya resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.

4-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları, girmiş olsalar bile sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgili, hak talep edemeyecektir.

5-Aynı tarihli ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.

6- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz birimlerine ait web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

7- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

SINAV TAKVİMİ

İLAN (BAŞVURU)TARİHİ : 31.12.2021

SON BAŞVURU TARİHİ : 14.01.2022

ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 19.01.2022

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 25.01.2022

SINAV SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 28.01.2022

SONUÇLARIN İLAN EDİLECEĞİ İNTERNET SİTESİ :www.dicle.edu.tr olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR

1. Yiyecek ve içecek işletmeciliği lisans, turizm işletmeciliği tezli yüksek lisans mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ustalık belgesine sahip olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans eğitiminden sonra alanında en az 3 (üç) yıllık mesleki deneyime sahip olmak.

2. Rekreasyon bölümü lisans ve spor yönetim bilimleri yüksek lisans mezunu olup tiyatro-drama eğitim belgesine sahip olmak.

3. Turizm işletmeciliği ve otelcilik lisans, turizm işletmeciliği yüksek lisans ve doktora mezunu olup belgelendirmek kaydıyla lisans eğitiminden sonra yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.

4. Çocuk gelişimi veya sosyoloji alanlarının herhangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Çocuk gelişimi ve psikolojisi sertifikasına sahip olup belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.

5. Klinik psikoloji tezli yüksek lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 3 (üç) yıllık mesleki deneyime sahip olmak.

6. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık tezli yüksek lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 3 (üç) yıllık mesleki deneyime sahip olmak.

7. Bitki koruma lisans ve yüksek lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak ve belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında en az 3 (üç) yıllık ders verme deneyime sahip olmak.

8. Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla lisans eğitiminden sonra alanında en az 3 (üç) yıllık mesleki deneyime sahip olmak.

9. Fakültelerin fizik veya fizik mühendisliği bölümlerinden mezun olup ilgili alanda yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla iş sağlığı ve güvenliği alanında en az 3 (üç) yıl mesleki deneyime sahip olmak.

10. Makine mühendisliği lisans mezunu olup makine mühendisliği veya iş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla ilgili alanda en az 3 (üç) yıl mesleki deneyime sahip olmak.

11. İnşaat mühendisliği veya jeofizik mühendisliği yüksek lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 3 (üç) yıl mesleki deneyime sahip olmak

12. İnşaat mühendisliği alanında yüksek lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 3 (üç) yıl mesleki deneyime sahip olmak.

13. Peyzaj mimarlığı yüksek lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 3 (üç) yıllık akademik deneyime sahip olmak.

14. Mimarlık yüksek lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak ve belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.

15. İç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü lisans mezunu olup iç mimarlık alanında yüksek lisans yapmış olmak.

16. Fakültelerin kimya bölümü lisans mezunu olup kimya (biyokimya) alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla biyokimya alanında en az 3 (üç) yıl akademik deneyime sahip olmak.

17. Hastane ve sağlık kurumlan yönetimi alanında yüksek lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla en az 3 (üç) yıl ders verme deneyimi olmak.

18. Diş hekimliği ortodonti bilim alanında doktora ve uzmanlık belgesine sahip olup belgelendirmek kaydıyla en az 3 (üç) yıl mesleki deneyimi olmak.

19. Muhasebe finans ve bankacılık yüksek lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

20. Arap dili ve belagati anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak.

21. Temel İslam bilimleri alanında yüksek lisans mezunu olup tashih-i huruf belgesine sahip olmak.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (onbeş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde, dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38′ inci maddesi uyarınca belirlenen % 20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilenlerin başvuruları ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler müracaat edemezler.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

İlan olunur.

AÇIKLAMALAR

1. Yeniçağ anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olup Osmanlı tarih yazıcılığı konusunda çalışmaları olmak.

2. Psikoloji alanında doktora yapmış olup klinik menopozal süreçler üzerine çalışmaları olmak.

3. Sosyal Psikoloji alanında doktora yapmış olup aile ve evlilik sistemi üzerine çalışmaları olmak.

4. Hukuk alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olup milletlerarası hukuk konusunda çalışmaları bulunmak.

5. İşletme (Sayısal Yöntemler) alanında doktora yapmış olup stratejik maliyet yönetimi konusunda çalışmaları olmak.

6. Siyaset ve Sosyal bilimler alanında doktora yapmış olup göç ve pandemi üzerine çalışmaları olmak.

7. Sinema ve televizyon anabilim dalında doktora yapmış olup film festivalleri, ulusal ve uluslararası sinema konusunda çalışmaları olmak.

8. Mimarlık anabilim dalında doktora yapmış olup tarihi yapılar konusunda çalışmaları olmak.

9. Elektrik-elektronik mühendisliği alanında doktora yapmış olup uydu imgeleri ve makine öğrenmesi konularında çalışmış olmak

10. Güzel sanatlar eğitimi alanında doktora yapmış olup canlandırma sineması konusunda çalışmaları olmak.

11. Tıpta uzmanlığını fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında almış olup romatoloji alanında uzman olmak.

12. Tıpta uzmanlığını radyoloji alanında yapmış olup obstetrik ultrasonografi alanında eğitim almış olmak.

13. Tıpta uzmanlığını kulak burun-boğaz alanında almış olup lazerle larinks kanserleri cerrahisi konusunda eğitim almış olmak.

14. Tıpta uzmanlığını patoloji alanında yapmış olup gastrointestinal sistem patolojisi hakkında çalışmaları olmak.

15. Üroloji alanında doçentliğini almış olup çocuk ürolojisi alanında yandal yapmış olmak.

16. Veteriner fakültesi mezunu olup veteriner besin-gıda hijyeni ve teknolojisi alanında doktora yapmış olmak.

17. Tarla bitkileri bölümü lisans mezunu olup sıcak iklim tahılları alanında doktora yapmış olmak.

18. Eğitim programları ve öğretim anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olup bireysel yenilikçilik ve yenilikçi pedagoji konusunda çalışmaları olmak.

19. Eğitim yönetimi anabilim dalında yüksek lisans ve eğitim bilimleri alanında doktora yapmış olup kültürel değerlere duyarlı pedagoji ile ilgili çalışmaları olmak.

20. Beslenme ve diyetetik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olup anne-çocuk beslenmesi konusunda çalışmaları olmak.

21. Tıbbi mikrobiyoloji yüksek lisans ve doktora mezunu olup bakteri ve virüsler konularında çalışmaları olmak.

22. Beslenme ve diyetetik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olup prediyabetli bireylerin beslenme alışkanlıkları konusunda çalışmaları olmak.

23. Fizik tedavi ve rehabilitasyon lisans ve fizyoloji doktora mezunu olup kemik iyileşmeleri konusunda çalışmaları olmak.

24. Konstrüksiyon ve imalat anabilim dalında doktora yapmış olup kompozit malzemeler üzerine çalışmaları olmak

25. Ses eğitimi lisans, müzik bilimleri ve teknolojisi doktora mezunu olup, Türk makam müziği ve makam analizi üzerine çalışmaları olmak.

26. Beden eğitimi ve spor anabilim dalında doktora yapmış olup voleybolcularda antropometri ve denge performansı konusunda çalışmaları olmak.

(*) Bu akademik kadro, 08.02.2021 tarih ve 2021/107 sayılı Cumhurbaşkanı kararının 2. maddesinin

2. fıkrası uyarınca Yükseköğretim Kurulu’nun Dicle Üniversitesi için belirlediği “öncelik arz eden alanlar” çerçevesinde ilan edilmiştir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu