Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı-Güncellendi

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 2021-01

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2 – ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)

3 – Adayların lisans transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

– T ranskriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

– Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde transkripte ki yüzlük not kullanılacaktır.

– T ranskriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

– Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde veya Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

4 – (Değişik:RG-3/10/2019-30907) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

5 – Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

6- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamalarıile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadroları na yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

MUAFİYET

1 – Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin ilana çıkılan uzmanlık alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2 – Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek / Uygulamalı Birim) kadrolarına başvuracak adaylardan istenilen belgeler;

Öğretim Görevlisi için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.

1 – Başvurulan unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Dilekçe ve Başvuru Formu, (www.karatekin.edu.tr adresinden başvuru başlama tarihi itibari ile temin edilebilir)

2 – Özgeçmiş,

3 – ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı, (Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir)

4- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı.(Meslek Yüksekokulu kadrolarında zorunlu belge değildir.)

5 – Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (Müracaat edilecek ilandaki “İlanda Aranan Özel Şartlarda” istenilen diploma veya geçici mezuniyet belgesi) (E-devletten alınan Karekodlu/kontrol numaralı belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici alınan diploma/geçici mezuniyet belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü suretleri teslim edilecektir.) (Yabancı Öğretim Kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)

6 – Lisansüstü Öğrenci Belgesi (Müracaat edilecek ilandaki “İlanda Aranan Özel Şartlarda” istenilen öğrenci belgesi) (E-devletten alınan Karekodlu/kontrol numaralı belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici alınan öğrenci belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü suretleri teslim edilecektir.)

7 – Lisans Transkripti (Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış suretleri ıslak imzalı/mühürlü olacaktır. Karekodlu/kontrol numarası bulunan transkriptler kabul edilecektir. Fotokopi (onaysız) olarak sunulan transkriptler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir.)

8 – Daha önceden kamuda çalışmışlığı varsa veya çalışıyorsa Hizmet Belgesi veya özel sektörde çalışmış veya çalışıyor ise SGK Hizmet dökümü (Onaylı veya E-devletten alınan Karekodlu/kontrol numaralı belgeler kabul edilir.)

9 – Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

10 – Tecrübe Belgesi (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan işyerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve onaylı veya Karekodlu/kontrol numaralı; SGK Hizmet Dökümü veya kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1 – Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen(noter vekaleti ile yapılan müracaatlar kabul edilecektir) veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. Postadaki gecikmeler, ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli başvurular ve yanlış birime yapılan müracaatlardan doğacak gecikmelere ilişkin sorumluluk başvurana aittir ve dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki Gecikmelerden Üniversitemiz Sorumlu Değildir)

2 – Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerde; asıl suret yerine teslim edilecek belgenin/nüshanın onaysız olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır. E-devletten alınabilen Karekodlu/kontrol numaralı belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilecek olup, nihai değerlendirme sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan ilgili belgelerin Aslı veya Onaylı Suretleri talep edilecektir.

3 – Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

4 – Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

5 – Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir.Birden fazla kadroya başvuran adayların tüm başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 – İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu