Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre “ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen alanlarda” öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama ve Yükseltme Asgari Koşulları”nda belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Adaylar;

-Başvuru için asgari koşulları sağladığına ilişkin beyanname

– Diplomalar (*)

– Doçentlik belgesi (*)

– Yabancı Dil Belgesi (*)

– Özgeçmiş

-Yayın Listesi

– Fotoğraf (1 adet)

– Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserler ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri ile birlikte Üniversitemiz Personel Bilgi Sistemi üzerinden (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru/) çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecektir.

Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken “Akademik Personel Alımı Başvuru Ekranı Yardım Dokümanı” başlıklı https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru/ adresinde yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

Ayrıca; Doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere çevrimiçi başvuru yapıldığına dair çevrimiçi başvuru sayfasından indirilecek Başvuru Formu’nun çıktısı ile birlikte bir dilekçe ve ekinde 1 takım dosya ile ilanın son başvuru tarihine kadar şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

1 – Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 – Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve ilkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

(*) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Kadrolara Başvuracak Adaylar:

1 – Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

2 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3 – Özgeçmiş,

4 – Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve lisansüstü öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösteren onaylı belge)

5 – Lisans Transkripti (onaylı belge) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’ün belirlediği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)

6 – ALES Belgesi

7 – 2 adet fotoğraf

8 – Yabancı Dil Belgesi

9 – Deneyim belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

10 – Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 26.10.2021

Son Başvuru Tarihi : 10.11.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 19.11.2021

Sınav Giriş Tarihi : 25.11.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 02.12.2021

ÖNEMLİ NOTLAR

1 – Başvuru şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

2 – Sonuçlar kadronun ilan edildiği birimin internet adresinde yayımlanacaktır.

3 – Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

4 – Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

5 – istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

6 – Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması gerekmektedir.

7 – Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.

8 – Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir

– 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile

– Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

9 – Öğretim Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 31 inci maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu