Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı-Güncellendi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazete’de “Devlet Yükseköğretim Kuramlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Esasları’nın ilgili maddeleri uyarınca doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için 4 takım olarak ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir. (Adaylar, başvuru dosyalarındaki bilimsel çalışmaları elektronik ortamda (CD, DVD vb.) verebilirler)

Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, başvuruların doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili fakülte dekanlığına yapılması gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Dilekçe ve beyanname (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun birimi, anabilim dalı, unvanı, derecesi ve adayın ikametgah adresi, telefon numarası, e-mail adresi vs. açıkça belirtilir.)

2. Özgeçmiş ve yayın listesi

3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (onaylı)

4. Yabancı dil belgesi*

5. 2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi

7. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir belge

9. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

NOT:

1. Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.

2. Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

3. Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4. İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

* Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Esasları gereğince;

Yabancı dilde eğitim yapan birimlerde YÖK tarafından kabul edilen eğitim dilindeki merkezi yabancı dil sınavından en az 80 (seksen) veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan; % 30 yabancı dille veya % 100 Türkçe eğitim yapan birimlerde YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan en az 70 (yetmiş) puan veya eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından muadili bir puan almak.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Hükümet Meydanı Ulus – ANKARA

Tel: (312) 596 47 43 – 596 44 59 – 596 44 53

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı Birimlerine, 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine ve “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar”a göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler

1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun ilan numarası, birimi, anabilim dalı, unvanı, derecesi ve adayın ikametgah adresi, telefon numarası, e-mail adresi vs. açıkça belirtilir.)

2. Özgeçmiş

3. Lisans/Lisansüstü diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı (Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge)

4. Resmi transkript (Lisans eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

5. Lisansüstü eğitim gördüğüne dair belge

6. ALES Belgesi

7. 2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

8. Yabancı Dil Belgesi

9. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

10. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir belge

11. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

12. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

ÖNEMLİ NOTLAR:

1. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2. Adayların Devlet Mecburi Hizmet Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

3. Başvurular ilan edilen kadro birimine (dekanlık) yapılması ve başvuru yapılan birimin internet adresinden ilan sonuçlarının takip edilmesi gerekmekte olup, internet aracılığıyla yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

4. Onaylı istenilen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.

5. Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi ilanın her aşamasında iptal edilebilir.

7. Adayların “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”teki başvurulan kadroya ait atanma ile ilgili şartları sağlaması gerekmektedir.

8. Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca atama yapılacak olup, araştırma görevlisi ilanına başvuracak adayların sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları gerekir.

9. İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

SINAV TAKVİMİ:

Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvuru yapmaları gerekmektedir.

  • SON BAŞVURU TARİHİ : 31.12.2021
  • ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 07.01.2022
  • SINAV GİRİŞ TARİHİ : 12.01.2022
  • SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 17.01.2022

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu