Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı – Güncellendi

ASIL İLAN

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 24. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan (https://pdb.amasya.edu.tr/mevzuat) Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayanların başvuruları işleme alınmayacaktır.

Doçent kadrolarına başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ise Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen ya da posta yoluyla yapılacaktır.

1-Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 3 adet CD ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

2-Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 3 adet CD ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

3-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4-Doçent kadrolarına Profesörler müracaat edemezler.

5-Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Dilekçe ve Ekleri

1-Başvuru dilekçesi (https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar adresinden temin edilecektir.)

2-Fotoğraf (2 adet)

3-Özgeçmiş

4-Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık (TUS) ve Doçentlik Belgeleri (Aslı, noter onaylı veya e – Devlet çıktısı kabul edilir.)

5-Yabancı Dil Belgesi

6-Yayın Listesi

7-Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi

8-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurum dışı müracaatlarda) (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

9-Nüfus Cüzdanı fotokopisi

10-Adli Sicil Belgesi (Kurum içi-dışı nakil müracaatlar hariç) (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

Jüri Dosyası

1-Özgeçmiş

2-Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık (TUS) ve Doçentlik Belgeleri (Aslı, noter onaylı veya e – Devlet çıktısı kabul edilir.)

3-Yabancı Dil Belgesi

4-AFPA Formu ( http://afpa.amasya.edu.tr/ )

5-Yayın Listesi ve Yayınlar

Duyuru Başlama Tarihi : 14.12.2021
Son Başvuru Tarihi : 28.12.2021

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi başvuruları, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES 70 puan olarak kabul edilir. ALES puan geçerlilik süresi sınav sonuç tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4-Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir;

-Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

-Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptte hem 4’lük hem 100’lük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi 4’lük ise Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

5-Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların lisansüstü azami eğitim süresini aşmamış olması gerekmektedir.

6-Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.

7-Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan kararlar uyarınca;

-06.02.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak, 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

-20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

8-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

9-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

10-Eksik belgesi olan veya belirtilen süre içerisinde Üniversitemize ulaşmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

11-Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabileceklerdir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvurusu iptal edilecektir.

12-Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

MUAFİYET:

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

DİLEKÇE VE EKLERİ:

1-Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar adresinden temin edilecektir.)

2-Özgeçmiş

3-Nüfus Cüzdanı fotokopisi

4-Fotoğraf (1 Adet)

5-ALES Sonuç Belgesi

6-Yabancı Dil Belgesi – YDS, YÖKDİL veya eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sonuç belgesi (Meslek Yüksekokulu başvurularında istenmez.)

7-Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Belgeleri (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

8-Lisans Not Transkripti

9-Yüksek Lisans Tez Özeti

10-Yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğuna dair belge (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

11-Hizmet Belgesi (Kamu Kurumunda halen çalışmakta olanlar ve ayrılmış olanlar)

12-Tecrübe Belgesi (SGK Dökümü ile çalışılan kurum veya işletmelerden alanında çalıştığına dair onaylı belge)

13-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

14-Adli Sicil Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu