Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. Tüm başvurular e-devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

A) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi: https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/personel-daire-baskanligiadresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan “Öğretim Elemanı İlan Başvuru Dilekçesi” doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

2. Özgeçmiş: (Sisteme PDF Formatında yüklenmelidir.)

3. Mezuniyet Belgeleri: (e Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)

4. Transkript: Lisans Eğitimi ile ilgili onaylı ve/veya kare kodlu belge. (e Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)

5. ALES Belgesi: En az 70 puan değerinde e-Devlet veya ÖSYM üzerinden alınacak son 5 yıla ait belge (muafiyet kapsamındaki programlar hariç)

6. Yabancı Dil sınav sonuç belgesi: e-Devlet, ÖSYM, Anadolu Üniv. vs. üzerinden alınacak Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen belge.

7. Nüfus Cüzdanı Sureti: (e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus kayıt örneği de geçerlidir.)

8. Fotoğraf: Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

9. Tecrübe Durumunu Gösterir Belge: İlan edilen Öğretim Görevlisi kadrolarında belirtilen açıklamaya bağlı olarak alınacak onaylı belge (Tecrübeye göre SSK dökümü belgesi de istenecek.)

10. Hizmet Belgesi: (Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)

11. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)

12. Askerlik Durum Belgesi: (Erkek Adaylar İçin) (e Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)

B) AÇIKLAMA:

(1) Atanmaya hak kazanıldığında, adayların diploma ve transkriptlerinin aslını veya noter onaylı suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.

(2) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

C) MUAFİYET:

1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının yükseköğretim kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Başvurularda ALES puanı 70 kabul edilir.

2. Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. Maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

D) BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR:

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

3- Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.

4- İlgili kadrolara müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.

6- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılır.

7- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen takvim dahilinde Üniversitemiz internet sitesinde (https://www.mgu.edu.tr/tr) yayımlanacaktır. İlgili web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan.mgu.edu.tradresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ‘de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.

5. Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

6. Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında ilanda değişiklik veya ilan iptali yapılabilir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİkadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

Başvuru Dilekçesi: (https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/personel-daire-baskanligi) adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

Özgeçmiş ve Yayın Listesi: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)

Fotoğraf: (Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

Nüfus Cüzdanı Sureti: (e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus kayıt örneği de geçerlidir.

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlilik belgesi: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.) (Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik belgesi yüklenmelidir.)

Yabancı Dil Belgesi (en az 55 veya eşdeğer bir puan): Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dil belgesi) (Sorgulama kodu okunabilir olmalı.) (e-Devlet, ÖSYM, Anadolu Üniv. vs. üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)

Hizmet Belgesi: (Sadece Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)

Bilimsel Çalışma ve Yayın Dosyası: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

Exit mobile version