Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Bu ilandaki meslek yüksekokulları öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı yoktur. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Ön değerlendirme

(1) Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, Fakülteye yapılacak müracaatlarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.

Nihai değerlendirme

(1) Sınav jürisinin değerlendirmesinde; Fakülte kadrolarında ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini, lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.

Sınavlarda başarılı olanların atanması

(1) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday da ilan edilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır.

Muafiyet

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarmda öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar;

Üniversitemiz https://www.ksu.edu.tr adresinde yayınlanan başvuru formu ekinde;

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2. Özgeçmiş

3. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

4. Lisans/Lisansüstü Diploma sureti

5. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge

6. Onaylı Resmi Transkriptler (Lisans ve Lisansüstü)

7. ALES belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

8. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

9. Yabancı Dil Belgesi (Asıl ya da doğrulama kodu bulunan)

10. Tecrübe şartı olan kadrolarda tecrübe durumunu gösterir belge (İlanın nitelikler kısmında belirtilen istenilen alanda çalıştığını gösterir ilgili kurumdan alınmış belge)

11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Dökümü veya Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

ÖNEMLİ NOTLAR:

1. Adaylar başvurularını şahsen veya posta ile yapacaklardır. Süresi içerisinde yapılmayan, postadaki gecikmeler veya eksik bilgi ve belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

4. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

5. Adaylar, e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan kare kodlu mezun belgeleriyle başvuru yapabilirler ve söz konusu belgelerin doğruluğu sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgeler kullanılabilir. Ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesinin asıl veya onaylı suretinin getirilmesi gerekmektedir.

6. Üniversitemiz İnternet adresinde yapılacak duyurular tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu